Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  VH  IN  Ph

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  Ro  Zh  Ch  Go

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018

Новинки

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. А. Любченко, О. А. Кобилін, Д. О. Руденко, Д. С. Пелешенко

Даний посібник є другим виданням випущеного у 2005 році співробітниками кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки підручника під керівництвом заслуженого діяча науки та техніки України професора  Є. П. Путятіна

Навчальний посібник перероблено з урахуванням змін у викладанні мови програмування С++. Розглядаються базові принципи програмування та конструкції мови програмування С++. Наведено приклади з детальним розглядом рішень. Наведено схеми алгоритмів та приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Розглядаються основні можливості мови C++ при розробці об'єктно-орієнтованих програм.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів у закладах освіти, які проходять навчання за спеціальностями в галузі знань «Інформаційні технології».

 Навчальний посібник: А-5 формату,284 с., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технологии моделирования систем

В. А. Горбачев, М. О. Волк

Настоящее учебное пособие написано на базе лекций по дисциплине моделирования систем. В нем рассматриваются современные технологии, применяемые в аналитическом и имитационном моделировании дискретно-событийных стохастических систем. Аналитическое моделирование излагается с использованием прикладной теории марковских случайных процессов с приложениями в области теории массового обслуживания. Рассматриваются аналитические модели сетей массового обслуживания.

Изложены основы имитационного моделирования. Рассматриваются методы имитации случайных величин. Обсуждается методология построения имитационных систем моделирования. Предлагается большое число примеров из области оценки эффективности компьютерных систем и сетей.

Учебное пособие может быть рекомендовано студентам дневной и заочной форм обучения специальности «компьютерная инженерия», а также специалистам в областях моделирования систем, компьютерных и информационных технологий, системного анализа.

 Учебное пособие: А-5 формата, 246 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Цифрова схемотехніка

В. М. Карташов, Л. П. Тимошенко

                             

   Розглядаються основні принципи побудови сучасних цифрових схем, структури логічних елементів, синтез функціональних комбінаційних та послідовнісних пристроїв, структури запам’ятовуючих пристроїв та програмованих логічних інтегральних схем, а також практичне застосування цифрових пристроїв, які, зокрема, використовуються в засобах мультимедійних інформаційних системах.  

                   Теоретичний матеріал супроводжується великою кількістю ілюстрацій, прикладів розв’язання задач, навичок «читати» схеми, запитаннями, тестами та завданнями для самоперевірки і контролю засвоєння знань за кожним розділом програми дисципліни. Зокрема, питання та завдання складають базу для підсумкового модульного й сесійного контролю.

                  Узагальнено багаторічний досвід викладання даної дисципліни, зберігаючи глибину її матеріалу, на кафедрі «Мультимедійні  інформаційні радіоелектронні системи» Харківського національного університету радіоелектроніки.

                Призначено для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом «Системи, технології та комп’ютерні засоби мультимедіа». Підручник може бути корисний також студентам суміжних спеціальностей, бакалаврам і магістрам з радіотехніки та телекомунікації.                                                                         

 Навчальний посібник: А-5 формата, 272 с., українська мова, обкладинка м’яка     

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Многокритериальный анализ и выбор средств телекоммуникаций: Монография.

Многокритериальный анализ и выбор средств телекоммуникаций: Монография.

В. М. Безрук, Д. В. Чеботарёва, Ю. В. Скорик

В монографии рассмотрены теоретические и практические вопросы многокритериального анализа и выбора средств телекоммуникаций. Изложена методология выбора оптимальных проектных решений с учетом совокупности показателей качества. Рассмотрены особенности применения методологии многокритериального выбора предпочтительных вариантов для различных видов средств телекоммуникаций.

Предназначена для специалистов, работающих в области телекоммуникаций, а также студентов специальности «Телекоммуникации и радиотехника».

 

Монография: А-5 формата, 320 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Защита информации в телекоммуникационных системах. Том 2

Защита информации в телекоммуникационных системах. Том 2

В. В. Поповский, А. В. Персиков

Во втором томе подробно рассмотрены основные процедуры работы с защищенными системами,

основы построения операционных систем, в том числе Windows, Linux, приведены общие сведения

о брандмауэрах, подняты вопросы технической защиты информации, изложены методы и средства за-

щиты информации, понятия и суть криптографии и стеганографии, а также перспективные разработки

в сфере защиты информации.

Для студентов, магистров и аспирантов, а также научных сотрудников, работающих в области

«Телекоммуникации».

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Случайная выборка

Штукатурні системи та машини для опоряджувальних робіт

Штукатурні системи та машини для опоряджувальних робіт

О. Ю. Старченко, Т. Є. Остапченко

У навчальному посібнику описано прогресивні технології штукатурного (штукатурно-декоративного) опорядження будівель із використанням штукатурних систем, машин та механізмів КНАУФ.

Для професійної підготовки учнів, майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-технічних закладів, слухачів навчально-курсових комбінатів, студентів вищих навчальних закладів будівельного спрямування та практичного використання інженерно-технічними працівниками і робітниками будівельних організацій.

Навчальний посібник: А-5 формату, 240 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ

ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ      В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ

А. М. Титаренко

Отличительная особенность пособия состоит в том, что в нем наряду с теоретическими сведениями по основным разделам курса линейной алгебры и аналитической геометрии приведено и решено большое количество разнообразных задач — от простых до повышенной сложности. Книгу можно рассматривать как обучающий сборник задач. Пособие предназначено для студентов высших и средних специальных учебных заведений, для преподавателей колледжей.

Учебное пособие, 320 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-СИСТЕМ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-СИСТЕМ

М. Ф. Бондаренко, С. И. Маторин, Е. А. Соловьева

Рассмотрено глубинные причины происходящих в настоящее время явлений в области бизнеса и управления организационными системами. Показано, что развитие природы, человека, общества, информационных и организационных систем (бизнес-систем) имеет всеобщую знание-ориентированную направленность. В рамках одной книги собраны и систематизированы все основные методы и технологии анализа и моделирования бизнес-структур и бизнес-процессов. Описано теоретические основы предпринимательской деятельности, практические средства повышения ее эффективности. Уделяется внимание современным перспективным информационным технологиям и международным стандартам по методам разработки и повышения качества бизнес-процессов.

Учебное пособие. 272 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Ощадна справа

Ощадна справа

Н. М. Внукова, П. М. Куликов, В. А. Череватенко

Посібник містить теоретичні основи організації ощадної справи в Україні, фінансовий аналіз діяльності суб’єктів та структури ринку ощадних послуг, функції, засоби та методи державного регулювання діяльності ощадних банків, особливості організації та функціонування ринку депозитних послуг України.

Для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, а також фахівців фінансової і банківсько-кредитної сфери.

Навчальний посібник, 480 стр, українська мова. 2005 г. Oбкладинка тверда.

Поделиться в: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Радіотехнічні системи

Радіотехнічні системи

О. В. Ситнік, В. М. Карташов

Наведено принципи побудови і фізичні основи функціонування радіо­тех­нічних систем у радіолокації, радіонавігації та радіокеруванні, узагальнено структурні схеми та методи їх розрахунку. Подано відомості зі статис­тич­ної теорії прийняття рішень і теорії оцінювання параметрів випадкових про­цесів. Розглянуто властивості радіолокаційних сигналів, основи теорії оптимального виявлення й оцінювання координат цілей, радіо­електронної боротьби, а також різні прикладні аспекти радіолокації. Висвітлено прак­тичні аспекти заобрійної, ближньої та пасивної радіолокації, а також вико­ристання систем дистанційного зондування Землі з аерокосмічних носіїв. Надано довідкові матеріали щодо розподілу діапазонів частот, які викорис­товують у радіотехнічних системах різного призначення.

Для студентів старших курсів радіотехнічних і радіофізичних факультетів вищих навчальних закладів. Видання може бути корисним для ас­пірантів і фахівців, що займаються розробленням радіотехнічних систем різного призначення.

Навчальний посібник: А-5 формату, 448 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.