Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Основи програмування мовою С++

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. А. Любченко, О. А. Кобилін, Д. О. Руденко, Д. С. Пелешенко

Даний посібник є другим виданням випущеного у 2005 році співробітниками кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки підручника під керівництвом заслуженого діяча науки та техніки України професора  Є. П. Путятіна

Навчальний посібник перероблено з урахуванням змін у викладанні мови програмування С++. Розглядаються базові принципи програмування та конструкції мови програмування С++. Наведено приклади з детальним розглядом рішень. Наведено схеми алгоритмів та приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Розглядаються основні можливості мови C++ при розробці об'єктно-орієнтованих програм.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів у закладах освіти, які проходять навчання за спеціальностями в галузі знань «Інформаційні технології».

 Навчальний посібник: А-5 формату,284 с., українська мова, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Защита информации в телекоммуникационных системах. Том 2

Защита информации в телекоммуникационных системах. Том 2

В. В. Поповский, А. В. Персиков

Во втором томе подробно рассмотрены основные процедуры работы с защищенными системами,

основы построения операционных систем, в том числе Windows, Linux, приведены общие сведения

о брандмауэрах, подняты вопросы технической защиты информации, изложены методы и средства за-

щиты информации, понятия и суть криптографии и стеганографии, а также перспективные разработки

в сфере защиты информации.

Для студентов, магистров и аспирантов, а также научных сотрудников, работающих в области

«Телекоммуникации».

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Защита информации в телекоммуникационных системах. Том 1

Защита информации в телекоммуникационных системах. Том 1

В. В. Поповский, А. В. Персиков

В данном учебнике изложен курс информационной безопасности для специалистов в области «Те-

лекоммуникации», в том числе вопросы защиты интеллектуальной собственности, криптографичес-

кой защиты информации, защищенных протоколов обмена данными в сетях общего использования, за-

щиты мобильных, а также операционных систем и сетей. Подробно рассмотрены стеганографические

методы защиты информации и перспективные разработки в сфере защиты информации.

Для студентов, магистров и аспирантов, а также научных сотрудников, работающих в области

«Телекоммуникации».

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології у 2-х частинах Частина 2

Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології  у 2-х частинах Частина 2

В. В. Поповський

За загальною редакцією проф. В.В. Поповського

 

 

Підручник складено відповідно до навчальних програм, нормативних і вибіркових дисциплін, які викладаються кафедрою ТІС. Розділи пов’язані з відповідними дисциплінами. До кожного розділу подано задачі та запитання до розглянутих технологій щодо закріплення знань. Проаналізовано параметри, можливості контролю якісних показників функціонування мережних елементів, вузлів і мереж у цілому. Підручник містить багато оригінального матеріалу. Новими та актуальними є матеріали, пов’язані із завданнями управління бізнесом, послугами, якістю обслуговування, різними рівнями мереж і мережних елементів.

Для студентів вузів, які навчаються за напрямками «Телекомунікації» та «Управління інформаційною безпекою».

 

Підручник: Частина 2 :  А-5 формату 482 стор., українською мовою, обкладинка м'яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології у 2-х частинах.Частина 1

Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології  у 2-х частинах.Частина 1

В. В. Поповський

За загальною редакцією проф. В.В. Поповського

 

 

Підручник складено відповідно до навчальних програм, нормативних і вибіркових дисциплін, які викладаються кафедрою ТІС. Розділи пов’язані з відповідними дисциплінами. До кожного розділу подано задачі та запитання до розглянутих технологій щодо закріплення знань. Проаналізовано параметри, можливості контролю якісних показників функціонування мережних елементів, вузлів і мереж у цілому. Підручник містить багато оригінального матеріалу. Новими та актуальними є матеріали, пов’язані із завданнями управління бізнесом, послугами, якістю обслуговування, різними рівнями мереж і мережних елементів.

Для студентів вузів, які навчаються за напрямками «Телекомунікації» та «Управління інформаційною безпекою».

 

Підручник: Частина 1 : А-5 формату, 470 стор., українською мовою, обкладинка м'яка.

 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Актуальные проблемы развития современного предприятия: конкурентность, эффективность, проектный менеджмент. Монография.

Актуальные проблемы развития современного предприятия: конкурентность, эффективность, проектный менеджмент.  Монография.

Л. В. Соколова, Т. В. Полозова, А.Н. Верясова, О.Е. Соколов

  Под общ. ред. д.э.н. профессора Л. В. Соколовой

В монографии основной акцент направлен на проблематику в области управления деятельностью промышленных предприятий, включающую такие основные вопросы как, оценка конкурентоспособности, эффективности, управления инновационно-инвестиционными проектами. Определенное внимание уделено концептуальным основам создания теоретико-методологической базы понимания основ процесса управления предприятием, что предоставляет возможность разработки необходимого инструментария для еффективного управления предприятием. Рассмотрены и методически подкреплены вопросы использования современных методов и моделей обеспечения эффективного функционирования промышленных предприятий, их конкурентоспособности, выбора оптимальных инновационно-инвестиционных проектов.

Излагаемый материал базируется на современных теориях конкуренции, экономики предприятия, эффективности, проектного менеджмента, отечественном и зарубежном опыте управления предприятием в условиях изменчивой внешней среды.

Представляет интерес для научных сотрудников, предпринимателей, аспирантов, студентов и слушателей высших учебных заведений, а также всех, кто занимается или интересуется теоретическими и практическими аспектами экономики и менеджмента  современного промышленного предприятия.

Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в любой форме без письменного разрешения правообладателя.

 Монография: А-5 формата, 302 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Азбука литейного производства

Азбука литейного производства

В. К. Парфенюк

В книге содержатся основные начальные сведения по технологии литейного производства в объёмах, необходимых для подготовки квалифицированных рабочих-литейщиков, главным образом формовщиков, плавильщиков, модельщиков. Описана последовательность изготовления отливок. Приводится информация о новых технологических процессах литья и современном литейном оборудовании. После каждого раздела предлагаются контрольные вопросы для закрепления материала.

Предполагается, что читатель уже владеет основами построения и чтения машиностроительных чертежей.

Книга представляет собой по форме учебное пособие для системы профессионально-технического обучения по специальности «Металлическое литьё», для подготовки рабочих в системе профессионального ученичества и повышения квалификации уже работающих, а также может быть использована в качестве вспомогательного материала в других учебных заведениях более высокого уровня.

Отдельные главы могут заинтересовать старшеклассников, задающихся вопросом «Кем быть?»

 Учебное пособие: А-5 формата, 70 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Теория и практика перевода с китайского языка на русский. Синтаксис

Теория и практика перевода  с китайского языка на русский. Синтаксис

Л. А. Куплевацкая, Чжоу Пин Пин

Рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное пособие для студентов высших учебных заведений (письмо 1/11-20264 от 29.12.12)

Учебное пособие адресовано китайским студентам-филологам, изучающим русский язык как иностранный и осваивающим перевод как вторую специальность. 

Учебные материалы пособия построены на синтаксической основе и сопровождаются правилами, контрольными работами и системой ключей.  

Цель пособия – формирование практических навыков в различных видах последовательного полного и сокращенного перевода текстов различных стилей речи. 

Пособие может быть использовано при обучении студентов ІІІ–IV курсов факультетов иностранных языков, обучающихся по специальности «Перевод», для курсов по переводу с китайского языка на русский, а также на занятиях по русскому языку как иностранному.

Учебное  пособие:  А-5 формата,  224 стр., обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль

(для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

Рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное пособие для студентов-иностранцев высших учебных заведений

Сборник включает тесты по десяти темам. Тест по каждой теме состоит из трех частей: первая часть выполняется с использованием учебного пособия, вторая часть без использования учебного пособия, но обе непосредственно связаны с конкретной темой, с конкретными текстами и предполагают формирование навыков аналитического и синтетического чтения; третья часть тестов включает задания более общего плана, связанные с использованием конструкций научного стиля речи, управлением глаголов, координацией субъекта и предиката.

Сборник содержит также ключи к заданиям представленных тестов.

Тесты могут быть использованы как для работы под руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы студентов.

Сборник тестов предназначен для студентов-иностранцев первого курса. Тесты построены на материале научного стиля, представленного в  Учебном пособии по русскому языку: научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей) – Х.: «Компания СМИТ, 2012. – 314 с. (авторы Петрушова О. В., Черненко И. И., Славтич Г. А.)

 Учебное пособие: А-4 формата, 70 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник упражнений по грамматике русского языка (для студентов-иностранцев основного этапа обучения)

Сборник упражнений по грамматике русского языка (для студентов-иностранцев основного этапа обучения)

О. В. Петрушова, О. Н. Тростинская, И. И. Черненко, А. В. Тарлева

Рекомендовано Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное пособие для иностранных студентов высший 

Сборник упражнений предназначен для студентов-иностранцев основного этапа обучения. Он построен на синтаксической основе: рассматриваются типы отношений в структуре простого и сложного предложения, систематизируются и углубляются полученные ранее знания по основам грамматики русского языка. Каждая грамматическая тема представлена на материале нейтрального стиля и научного: инженерно-технического, естественнонаучного и экономического профилей. Это дает возможность использовать его для студентов разных специальностей.

 Учебное пособие: А-4 формата, 290 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль.Ч.2

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль.Ч.2

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Рекомендовано  Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное  пособие для иностранных студентов высших учебных заведений.

Пособие предназначено для студентов основных факультетов, начиная со второго курса технических специальностей, преимущественно компьютерного направления. В нем продолжается работа по обучению диалогической и монологической научной речи, начатая на первом курсе, но в то же время вводятся новые аспекты: обучение аннотированию и реферированию, навыки которого необходимы студентам для работы с текстами специальных дисциплин, для написания рефератов, курсовых работ.

 Учебное пособие: А-5 формата,  238 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль.Ч.1

Учебное пособие по русскому языку: Научный стиль.Ч.1

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Рекомендовано  Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины как учебное  пособие для иностранных студентов высших учебных заведений.

 

      Данное  учебное пособие является частью учебного комплекса по научному стилю русского языка для иностранных студентов основных факультетов и предназначено для студентов технических специальностей.

     Пособие имеет в своем составе три части. Часть первая объединяет конструкции по основным темам научного стиля: определение предмета, классификация, состав и др. Часть вторая представляет системную работу с текстами. Часть третья содержит материал по обучению конспектированию лекций.

      Упражнения и тексты построены на материале математики, информатики, физики. Каждая тема включает самостоятельную работу двух уровней или тексты для самостоятельного чтения. В Приложении даны контрольные работы и сводная таблица окончаний падежей.

 Учебное пособие: А-5 формата,  314 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Корректировочный курс грамматики (методические рекомендации и задания)

Корректировочный курс грамматики (методические рекомендации и задания)

О. В. Петрушова, И. И. Черненко

Пособие предназначено для иностранных студентов, поступающих на первый курс и не обучавшихся на подготовительном факультете. Его цель – систематизировать представления по основным грамматическим категориям русского языка, ввести некоторые понятия и сформировать умения и навыки работы с грамматическим материалом, необходимые при изучении основного курса.

Учебное пособие: А-5 формата, 104 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Учебное пособие по русскому языку. Научный стиль. Часть 1

Учебное пособие по русскому языку. Научный стиль. Часть 1

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Данное  учебное пособие является частью учебного комплекса по научному стилю русского языка для иностранных студентов основных факультетов и предназначено для студентов технических специальностей.

     Пособие имеет в своем составе три части. Часть первая объединяет конструкции по основным темам научного стиля: определение предмета, классификация, состав и др. Часть вторая представляет системную работу с текстами. Часть третья содержит материал по обучению конспектированию лекций.

      Упражнения и тексты построены на материале математики, информатики, физики. Каждая тема включает самостоятельную работу двух уровней или тексты для самостоятельного чтения. В Приложении даны контрольные работы и сводная таблица окончаний падежей.

Учебное пособие: А-5 формата, 314 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології

Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології

В. В. Семенець, І. Ш. Невлюдов, В.А. Палагін

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати»

Викладено принципи створення МЕМС та основні відомості про технології їх виробництва, що дозволяють на єдиній кремнієвій підкладці виготовити мікромеханічні вузли та деталі, а також електронні системи обробки інформації та системи керування. Розглянуто масштабні та квантово-механічні ефекти, що проявляються в мікронному та  нанорозмірному діапазонах; електромеханічні аналогії, що забезпечують поліпшення електрофізичних та експлуатаційних характеристик виробів; можливості створення нових матеріалів із формуванням їхніх властивостей на атомно-молекулярному рівні, у тому числі інтелектуальних матеріалів; математичні моделі для проектування чутливих елементів датчиків, балок, мембран, зустрічно-штирьових резонансних систем та ін. Наведені відомості про конструктивні та технологічні рішення формування та самоскладання наноструктур, про інструментальні методи вивчення нанооб'єктів, технологічне обладнання, що використовується у виробництві.

Для студентів вузів за спеціальностями, пов'язаними з розробкою, виробництвом та  експлуатацією нової техніки. Може бути корисним магістрантам, аспірантам, а також фахівцям промисловості.

Підручник: А-5 формату, 416 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

О.В. Лаврухін, П.В. Долгополов, В.В. Петрушов, О.М. Ходаківський

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику «Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями» наведено коротку історію автоматизації технологічних процесів, класифікацію та принципи побудови інформаційних систем, склад їх забезпечуючої та функціональної частин.

Розглянуто АСК ВП УЗ, Аск пп уз та їх підсистеми, елементи електронного документообігу залізничного транспорту, закордонний досвід формування та експлуатації інформаційних систем залізничного транспорту, інформаційні системи взаємодії видів транспорту, систему EDIFACT, сучасні проблеми та перспективи розвитку інформатизації перевізного процесу.

Навчальний посібник: А-5 формату, 118 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Математические основы управления и адаптации в телекоммуникационных системах

Математические основы управления и адаптации в телекоммуникационных системах

В. В. Поповский, В.Ф. Олейник

Учебник посвящен изложению математических основ, обеспечивающих синтез и анализ алгоритмов управления и адаптации в современных телекоммуникационных системах (ТКС). Данные алгоритмы все больше внедряются в современные телекоммуникационные технологии и во многом определяют эффективность ТКС. При изложении материала в качестве базовой методологии использована концепция TMN. Рассматриваются наиболее популярные технологии и свойства управления сетью (CMIP, SNMP, RMON, NetFlow). В качестве основной математической модели в задачах управления используются методы переменных состояния, что позволяет рекурсивно решать динамические задачи. При синтезе алгоритмов управления использована теорема о разделении. Более подробно проанализированы алгоритмы управления состоянием системы и наблюдением. Дается интерпретация применимости предложенных алгоритмов.

Исследуются методы формирования статистики, преодоления априорной неопределенности, сводящиеся к построению адаптивных, самоорганизующихся и самовосстанавливающихся алгоритмов, функционирующих как обучаемые системы. В качестве примера рассматриваются нейронные сети.

Большое внимание уделено теории и методам многофункциональных управляющих автоматов, являющихся адекватной моделью современным ТКС, так же представляющих собой автоматы. Подробно проанализированы сети Петри и Е-сети.

Рассмотрены проблемы и задачи управления базис-процессами при использовании виртуализации, grid-технологий, сервисно-ориентированных архитектур. Предпринята попытка увязать управление бизнес-процессами и телекоммуникационными сетями.

Авторы учебника — профессора вузов, в круг интересов которых входит тематика данного учебника. Учебник предназначен для студентов и аспирантов, обучающихся по направлению телекоммуникации.

Учебник:  А-5 формата, 362 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Учебное пособие по русскому "НАУЧНЫЙ СТИЛЬ". Часть 2

Учебное пособие по русскому "НАУЧНЫЙ СТИЛЬ". Часть 2

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Для студентов-иностранцев технических специальностей высших учебных заведений.

Пособие предназначено для студентов основных факультетов, начиная со второго курса технических специальностей, преимущественно компьютерного направления. В нем продолжается работа по обучению диалогической и монологической научной речи, начатая на первом курсе; но в то же время вводятся новые аспекты: обучение аннотированию и реферированию, навыки которого необходимы студентам для работы с текстами специальных дисциплин, для написания рефератов, курсовых работ. 

Учебное пособие:  А-5 формата, 238 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.1

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.1

В. В. Поповский, А. В. Персиков

В книге рассмотрены вопросы обеспечения криптографической защиты информации в телекоммуникационных сетях, построенных на основе открытых стандартов. Освещена математическая основа для проектирования (теория множеств, теория алгебраических структур) и анализа алгоритмов (теория вероятностей, теория сложности), способы реализации алгоритмов на языках высокого уровня, методы кодирования информации для представления в криптографических системах, вспомогательные алгоритмы (нахождения простых чисел или тестирования на простоту, факторизации, нахождения дискретного логарифма), однонаправленные функции (как вычислительно, так и фактически), а также преобразования ориентированные на аппаратную реализацию.

Для студентов, магистров и аспирантов, обучающихся по направлению «Телекоммуникации» и «Управление информационной безопасностью».

Учебное пособие: А-5 формата, 352 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.2

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.2

В. В. Поповский, А. В. Персиков

В книге рассмотрены эффективные методы генерации  истинно случайных и псевдослучайных последовательностей чисел, а также базовые стандарты контроля качества последовательностей и физической реализации генераторов. Изложены теория дискового шифрования, процедуры управления ключами, основы разработки и внедрения криптографических протоколов и механизма электронной цифровой подписи. Описаны процессы применения средств криптографической защиты в операционных системах и стеках безопасной передачи данных в сетях (в том числе и беспроводных), задачи и объекты инфраструктуры открытого ключа, а также другие аспекты использования криптографической защиты в информационных и телекоммуникационных системах.

Для студентов, магистров и аспирантов, обучающихся по направлению «Телекоммуникации» и «Управление информационной безопасностью»

Учебное пособие: А-5 формата, 296 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Международная экономика

Международная экономика

Е. В. Пересада, В. М. Борячок

В конспекте рассматриваются основные формы международных экономических отношений, определяется структура мирового хозяйства. Большое внимание уделя­ется проблемам международной торговли, анализу ее основных форм и направлений развития, особенностей международной миграции капитала и рабочей силы, функцио­нирования валютной и финансово-кредитной системы в мировом хозяйстве.

Предназначается для студентов экономических специальностей.

Конспект лекций:  А-5 формата, 164 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов

У підручнику викладено загальні питання і основні поняття інформатики, апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних систем, описано операційні системи і комп’ютерні мережі. Розглянуто широко вживані прикладні програми загального призначення. Детально описано логічні елементи, цифрові пристрої обробки інформації, системи автоматизованого керування і автоматизованого проектування електронних пристроїв. Для учнів і викладачів навчальних закладів системи професійно-технічної підготовки. Може бути корисний всім, хто використовує комп’ютер у повсякденному житті.

Підручник, 352 с., українська мова, 2003 р. Обкладинка тверда. Ціна договірна.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗОК ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗОК     ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

За редакцією В. В. Поповського

У підручнику докладно розглянуто основи багатоканального електрозв’язку; лінії зв’язку; системи аналогової та зовнішньої передачі; супутникові та радіорелейні системи зв’язку, системи рухомого зв’язку; локальні телекомунікаційні мережі та засоби абонентського доступу; глобальні мережі з різноманітними методами комутації; системи електроживлення для систем багатоканального електрозв’язку; технічну експлуатацію телекомунікаційних систем та мереж; послуги зв’язку та основні методи організації та функціонування білінгової служби. Матеріал підручника орієнтовано на перспективу розвитку галузі, тому в ньому викладено не тільки конкретний зміст тих чи інших елементів телекомунікаційних систем, їх параметри та особливості функціонування, а і елементи системного підходу та перспективні технології телекомунікації, що, на думку авторів дещо продовжить час користування підручником.

Пiдручник, 512 с., українська мова, 2003 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ГРАММАТИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: ГРАММАТИКА

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Пособие предназначено для студентов-иностранцев первого и второго курсов технических специальностей, построено на синтаксической основе: рассматриваются типы отношений в структуре простого и сложного предложения, систематизируются и углубляются полученные ранее знания по основам грамматики русского языка.

Учебное пособие. 280 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: НАУЧНЫЙ СТИЛЬ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: НАУЧНЫЙ СТИЛЬ

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Пособие предназначено для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей, является частью комплекса пособий по обучению русскому языку иностранных граждан на основных факультетах. Пособие состоит из двух частей. Часть первая объединяет конструкции по основным темам научного стиля: определение предмета, классификация, состав и т.д. Часть вторая представляет собой системную работу над текстами. Упражнения и тексты построены на материале математики, информатики, физики. Каждая тема включает самостоятельную работу или тексты для самостоятельного чтения. В Приложении даны контрольные работы по темам, материалы для обучения конспектированию лекций.

Учебное пособие, 316 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: НАУЧНЫЙ СТИЛЬ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: НАУЧНЫЙ СТИЛЬ

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Пособие предназначено для студентов второго курса технических специальностей, преимущественно компьютерного направления. В нем продолжается работа по обучению диалогической и монологической научной речи, начатая на первом курсе; но в тоже время вводятся новые аспекты: обучение аннотированию к реферированию, навыки которого необходимы студентам для работы с текстами специальных дисциплин, для написания рефератов, курсовых работ.

Учебное пособие, 164 с., русский язык, 2004 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Опорні конспекти лекцій та комплекс лабораторних робіт з дисципліни «Інвестування»

Опорні конспекти лекцій та комплекс лабораторних робіт з дисципліни «Інвестування»

К. М. Палєєва

Для студентів коледжів денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки «Економіка і підприємництво». Мета опорних конспектів — надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу та практичних навичок у визначенні основних показників ефективності інвестиційної діяльності підприємства. Предметом дисципліни «Інвестування» є відносини, які виникають у сфері інвестування на різних рівнях господарювання. Зміст дисципліни розкривається в темах, передбачених програмою. Кожна тема конспекту має перелік основних питань, що підлягають вивченню, ключові поняття та термін теоретичного матеріалу, стисло викладений зміст теми, питання для самоконтролю, теми рефератів, а також рекомендовану літературу. Окремі теми дисципліни доповнені лабораторними роботами для придбання практичних навичок у вивченні матеріалу.

Конспект лекцій, 76 с., А 4, українська мова, 2004 р. М`яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Статистический анализ результатов экспериментов и наблюдений

Статистический анализ результатов экспериментов и наблюдений

Н. В. Игуменцева, В. И. Пахомов

Книга представляет собой введение в теорию вероятностей и математическую статистику. Приведенные в книге сведения достаточны для освоения и использования на практике основных статистических методов обработки массивов данных, полученных в экспериментах или наблюдениях.

Книга может быть рекомендована студентам и преподавателям ВУЗов, а также различным специалистам, у которых возникает необходимость статистической обработки получаемой информации.

Учебное пособие, 236 стр, язык русский. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Імпульсна та цифрова техніка

Імпульсна та цифрова техніка

А. М. Гуржій, В. В. Самсонов, Н. І. Поворознюк

У підручнику викладено загальні питання та основні поняття з імпульсної та цифрової техніки, характеристики і параметри імпульсних сигналів, розглянуто будову імпульсних пристроїв та процеси, що в них відбуваються.

Для учнів і викладачів навчальних закладів системи професійно-технічної підготовки.

Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів, мова - українська, 424 стор. Обкладинка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Системное программирование в современных операционных системах

Системное программирование в современных операционных системах

М. Ф. Бондаренко, А. В. Липанов, Е. П. Путятин, Т. Ф. Синельникова

В учебном пособии рассмотрены важнейшие вопросы системного программирования в среде наиболее распространенных на сегодняшний день операционных систем Windows. Издание содержит также описание языка Ассемблер в объеме, позволяющем сформировать у студентов навыки программирования на этом языке. Материал, приведенный в учебном пособии, сопровождается большим количеством примеров программ и необходимыми комментариями.

Для студентов высших учебных заведений, изучающих «Системное программирование», «Операционные системы», а также другие дисциплины, связанные с программированием в среде Windows.

Учебное пособие, русский язык, 432 стр. Твердая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи програмування мовою С++

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. П. Степанов, В. П. Пчелінов, Т. Г. Довженкова, О. О. Матат

Посібник містить матеріал, передбачений програмами з дисциплін „Інформатика”, „Програмування”. В кожному розділі надаються необхідні теоретичні відомості з програмування мовою С++, наведені схеми алгоритмів і чисельні ілюстрацій ні приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Посібник складається з найбільш важливих розділів програмування мовою С++, застосування яких розглянуто як для різних програмних середовищ, так і для системи С++Builder.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів вузів, але він буде корисний і більш досвідченим програмістам і викладачам.

Рекомендовано студентам денної та заочної форм навчання спеціальностей напрямків „Інформатика”, „Телекомунікаційні системи та мережі”, „Інформаційні системи зв’язку”, „Комп’ютерні системи та мережі”, „Системне програмування”, „Спеціалізовані комп’ютерні системи”, „Метрологія та вимірювальна техніка” тощо.

Навчальний посібник, 320 стор., українська мова, 2005 р. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Русский язык

Русский язык

В. А. Демченко, В. А. Бурыкина, Т. В. Пахалкова-Соич, И. В. Друзенко

Настоящее пособие предназначено для иностранных студентов, которые обучаются в вузах Украины с преподаванием специальных предметов на английском языке, а также для всех иностранных граждан, желающих улучшить свой уровень практического владения русским языком в социально-бытовой и в социально-культурной сферах общения. Оно может служить удобным справочником по практической грамматике на всех этапах изучения русского языка, а также может быть использовано в нефилологических вузах в качестве корректировочного курса.

Учебное пособие для иностранных студентов, формат А4, 356 стр., 2005 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

С++: решение инженерных задач

С++: решение инженерных задач

А. В. Луговой, Е. П. Путятин, Д. М. Смагин, В. П. Степанов

Пособие содержит материал, предусмотренный программами по дисциплинам «Численные методы» и «Программирование» для специальностей: «Информатика» и «Компьютерные системы и сети», «Прикладная математика», «Информационные сети связи», «Телекоммуникационные системы и сети». В каждой главе даются необходимые теоретические сведения, примеры, иллюстрирующие применение различных численных методов и упражнения для самостоятельного решения. В пособие включены наиболее важные разделы математической статистики: по дисперсионному и корреляционно-регрессионному анализу. Приводятся алгоритмы, блок-схемы и тексты программ на языке программирования С++.

Учебное пособие, 340 с., русский язык, 2005 г. Обложка твердая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи і технології маркетингу

Інформаційні системи і технології маркетингу

А. П. Оксанич, В. Р. Петренко, О. П. Костенко

Посібник містить навчально-методичні матеріали для вивчення дисциплін “Інформаційні системи і технологія маркетингу” для студентів старших курсів, що навчаються за спеціальностями „Маркетинг”, „Інформаційні технології проектування в економіці”, „Інформаційні управляючі системи та технології”та „Економічна кібернетика”. Блок навчально-методичного забезпечення включає конспект лекцій з дисципліни: необхідні пояснення, літературу по кожній темі та завдання для перевірки знань.

У навчальному посібнику розглянуті основи створення і функціонування інформаційних систем маркетингу, засоби використання сучасних інформаційних технологій обробки маркетингової інформації. Розглянуті інформаційні технології та математичні методи розв’язання задач маркетингу, та їх застосування на підприємствах. Посібник стане в пригоді студентам вищих навчальних закладів освіти, які навчаються за економічним та технічним напрямком, а також працівникам служб маркетингу, менеджерам та фахівцям інформаційних технологій.

Навчальний посібник, 240 с., українська мова, 2005 р. М`яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технология межсоединений электронной аппаратуры: учебник для высших учебных заведений

Технология межсоединений электронной аппаратуры: учебник для высших учебных заведений

В. В. Семенец, Кратц Джон, И. Ш. Невлюдов, В. А. Палагин

В учебнике рассмотрены электрические параметры межсоединений и линий связи, конструкции основных видов получения соединений на уровне микросхем, микроблоков, узлов на печатных платах. Особое внимание уделено способам уменьшения длины межсоединений и линий связи за счет использования многослойных коммутационных плат и структур и структур с шариковыми и столбиковыми матричными выводами (BGA/CSP).

Подробно рассмотрены технологические процессы изготовления матричных структур BGA и CSP, их монтажа на коммутационные платы, технологическое оборудование и инструментальное обеспечение контроля качества процессов и изделий с компонентами BGA и CSP. Приведена методика оценки качества конструктивных элементов схем, расчета выхода годных, принцип автоматического проектирования многослойной разводки.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений специальностей направлений «Электронные аппараты», «Электронная техника», «Компьютеризированные системы, автоматика и управление», «Информационная безопасность», может быть полезен студентам смежных специальностей, специалистам, магистрам и аспирантам.

Учебник, 432 с., русский язык, 2005 г. Обложка твердая. 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Рабочая тетрадь по русскому языку

Рабочая тетрадь по русскому языку

Л. В. Пономаренко

Рабочая тетрадь к учебному пособию Л. К. Филатова, В. Л.Филатовой, М. А. Башкировой «Русский язык для иностранных студентов подготовительных факультетов»

Формат А4, 264 стр., язык русский, 2005 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Технология каменных работ

Технология каменных работ

Ю. Я. Подолич, Г. Д. Амирбеков, А. И. Протопопов, И. А. Карасев

Это пособие может стать основой не только для составления учебных программ по теоретическому обучению учащихся, но и для составления программ практического обучения всем видам каменной кладки. Издание дает возможность отказаться от устаревших форм и методов обучения и перейти на современные технологии с использованием персонального компьютера.

Рекомендовано преподавателям и учащимся профессионально-технических училищ для более эффективного использования учебного времени при изучении программы курса по каменным работам.

Учебное пособие. Формат А-5; 240 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Лабораторный практикум по теории электросвязи

Лабораторный практикум по теории электросвязи

Под редакцией В.В. Поповского

В учебном пособии представлен комплекс лабораторных работ, соответствующих основным разделам дисциплины «Теория электрической связи», являющейся базовой для изучения профилирующих предметов направления «Телекоммуникации».

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Телекоммуникации».

Учебное пособие. Формат А-5; 216 стр.; обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Многоканальная электросвязь и телекоммуникационные технологии

Многоканальная электросвязь и телекоммуникационные технологии

В. В. Поповский

Учебник для студентов высших учебных заведений, техникумов. В нем подробно рассматриваются: основы многоканальной электросвязи; линии связи; системы аналоговой и внешней передачи; спутниковые и радиорелейные системы связи, системы подвижной связи; локальные телекоммуникационные сети и средства абонентского доступа; глобальные сети с разнообразными методами коммутации; системы электропитания для систем многоканальной электросвязи; техническая эксплуатация телекоммуникационных систем и сетей; услуги связи и основные методы организации и функционирования биллинговой службы. Материал учебника ориентирован на перспективу развития отросли, поэтому в нем излагается не только конкретное содержание тех или иных элементов телекоммуникационных систем, их параметры и особенности функционирования, а но и элементы системного подхода, перспективные технологии телекоммуникации.

Учебник; формат А-5; 596 стр.; язык русский. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Державні стандарти в машинобудуванні і металообробці

Державні стандарти в машинобудуванні і металообробці

Л. Й. Івщенко, В. В. Петрикін

У навчальному посібнику подано основи, принципи і методологію стандартизації деталей і складальних одиниць загальномашинобудівного використання. Розглянуто комплекси стандартів ЄСКД, ЄСТД, ЄСТПП як єдину систему розробки конструкторської і технологічної документації. Наведено основні поняття щодо якості продукції, номенклатуру техніко-економічних показників і методи оцінки якості продукції, а також основи стандартизації виробів загальномашинобудівного використання, таких як зубчасті передачі, підшипники, кріпильні деталі й інші, з урахуванням їх функціонального призначення і параметрів якості.

Навчальний посібник призначений для учнів технічних училищ і технікумів, але може бути використаний при розв’язанні практичних задач із стандартизації і студентами технічних вузів.

Навчальний посібник. Формат А-5; 320 стор.; укр. мовою; тверда обкл.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Инструментальные средства проектирования имитационного моделирования и анализа компьютерных сетей

Инструментальные средства проектирования имитационного моделирования и анализа компьютерных сетей

Л. А. Пономаренко, В. И. Щелкунов, А. Я. Скляров

В учебном пособии рассмотрены вопросы проектирования, принципы функционирования, имитационного моделирования и анализа аппаратного обеспечения компьютерных сетей с применением СASE-средств разработки сложных многоуровневых проектов. Изложены исчерпывающие сведения о современных технологиях разработки компьютерных сетей, принципах построения технических средств, методах выбора и обоснования проектных решений; приведены практические задания и упражнения с многочисленными примерами и решениями, лабораторный практикум, ориентированный на применение современных средств автоматизации проектирования NetCracker, с подробными комментариями функций и методов их применения.

Учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей, изучающих дисциплины: «Информатика и компьютерная техника», «Вычислительные сети», «Информационные технологии и системы», «Основы построения компьютерных сетей» и др.

Учебное пособие. Формат А-5; 488 стр., язык русский; обл. мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Методи та алгоритми комп’ютерного зору

Методи та алгоритми комп’ютерного зору

Є. П. Путятін, В. О. Гороховатський, О. О. Матат

Посібник містить матеріали, що вивчаються в університетських курсах по обробці та розпізнаванню сигналів, комп’ютерної графіки, робототехніки, аналізу візуальної інформації. Розглядаються питання сегментації зображень, усунення завад, методи нормалізації та інваріантного розпізнавання, методи розпізнавання на основі множини локальних ознак, застосування алгоритмів та структур комп’ютерної графіки у комп’ютерному зорі.

Навчальний посібник. Формат А-5, 236 стор.; обкл. м’яка; укр. мовою.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Супутникові та радіорелейні системи передачі

Супутникові та радіорелейні системи передачі

В. В. Поповський

У конспекті лекцій здійснена спроба викласти матеріал загальносистемного змісту з орієнтацією на сучасні телекомунікаційні технології. Також подано відомості щодо конкретних апаратурних рішень, що дозволить студентам осягнути суть та можливості тих чи інших систем.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Телекомунікації", та спеціалістів, які обслуговують та експлуатують системи зв`язку.

Конспект лекцій. Формат А-4, 152 с.; обкл. м’яка, укр. мовою.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Защита информации в телекоммуникационных системах

Защита информации в телекоммуникационных системах

В. В. Поповский, А. В. Персиков

В учебном пособии рассмотрены вопросы по основным направлениям защиты информации (организационная, правовая, криптографическая, системная, сетевая и др.), предпринята попытка сформировать у студентов начальное представление о предмете защиты информации.

Учебное пособие в 2-х томах. Формат А-4, обложка мягкая; язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Математичні основи теорії телекомунікаційних систем

Математичні основи теорії телекомунікаційних систем

За загальною редакцією В.В. Поповського

Підручник присвячений викладенню основних структурних та функціональних математичних моделей та методів, що створюють основу теорії телекомунікаційних систем. Як базові використано моделі теорії складних систем, стійкі стани яких перебувають у рамках ентропійної, гомеостатичної та морфогенетичної концепцій.

Для опису структурних моделей, окрім традиційного матричного, застосовано тензорне та симпліціальне подання, що розширює можливості моделювання. Опис функціональних моделей здійснено детермінованими та схоластичними диференціальними або різницевими рівняннями за використання методів змінних стану. Окрім зазначених, у виданні подані лінійні та нелінійні методи аналізу та синтезу складних систем, методи на основі теорії автоматів, у тому числі на основі мереж Петрі, методи апроксимації, зокрема із застосуванням нелінійних сплайнів.

У роботі над підручником брали участь науковці Харківського національного університету радіоелектроніки, Київського університету інфокомунікаційних технологій, Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Харківського університету повітряних сил. Підручник написаний за матеріалами однойменної навчальної дисципліни, а також дисциплін "Прикладна математика", "Дискретна математика", "Методи оптимізації в телекомунікаціях" тощо.

Для студентів та аспірантів, які навчаються за напрямком "Телекомунікації".

Підручник, українська мова, 564 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Математичні основи теорії телекомунікаційних систем

Математичні основи теорії телекомунікаційних систем

За загальною редакцією В.В. Поповського

Підручник присвячений викладенню основних структурних та функціональних математичних моделей та методів, що створюють основу теорії телекомунікаційних систем. Як базові використано моделі теорії складних систем, стійкі стани яких перебувають у рамках ентропійної, гомеостатичної та морфогенетичної концепцій.

Для опису структурних моделей, окрім традиційного матричного, застосовано тензорне та симпліціальне подання, що розширює можливості моделювання. Опис функціональних моделей здійснено детермінованими та схоластичними диференціальними або різницевими рівняннями за використання методів змінних стану. Окрім зазначених, у виданні подані лінійні та нелінійні методи аналізу та синтезу складних систем, методи на основі теорії автоматів, у тому числі на основі мереж Петрі, методи апроксимації, зокрема із застосуванням нелінійних сплайнів.

У роботі над підручником брали участь науковці Харківського національного університету радіоелектроніки, Київського університету інфокомунікаційних технологій, Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Харківського університету повітряних сил. Підручник написаний за матеріалами однойменної навчальної дисципліни, а також дисциплін "Прикладна математика", "Дискретна математика", "Методи оптимізації в телекомунікаціях" тощо.

Для студентів та аспірантів, які навчаються за напрямком "Телекомунікації".

Підручник, українська мова, 564 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Комп’ютерна електроніка

Комп’ютерна електроніка

А. П. Оксанич, С. Є. Притчин, О. В. Вашерук

Навчальний посібник містить матеріали для вивчення дисциплін „Електроніка і мікросхемотехніка”, Комп’ютерна електроніка”, „Схемотехніка ЕОМ”, які є базисом для вивчення інших спеціальних дисциплін („Цифрові системи” „Елементи та пристрої автоматики”, „Мікропроцесорні пристрої”).

У навчальному посібнику розглянуто принцип дії, характеристики, параметри та галузь застосування електронних приладів; підсилювачів напруги змінного та постійного струмів, імпульсних і цифрових пристроїв, виконаних на основі дискретних елементів та інтегральних мікросхем; пристроїв енергетичної електроніки; наведено методику розрахунку основних вузлів електронних пристроїв.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей „Системи автоматики і управління” „Гнучкі комп’ютеризовані системи і робототехніка” та „Інформаційні технології проектування”, „Інформаційно-управляючі системи і технології”.

Навчальний посібник, 200 с., українська мова, 2005 р. М`яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Комп’ютерна електроніка. Частина ІІ

Комп’ютерна електроніка. Частина ІІ

А. П. Оксанич, С. Е. Притчин, О. В. Вашерук

У навчальному посібнику розглянуто основи теорії перемикальних функцій і цифрових автоматів, що дозволяють найпростішими методами розв’язувати задачі проектування цифрових пристроїв на інтегральних мікросхемах. Наведено оригінальні математичні методи аналізу і синтезу автоматів, заснованих на операторах переходів і рішень систем логічних рівнянь, опис вітчизняних і закордонних інтегральних схем.

Даний посібник забезпечує всі види занять з цифрової техніки за курсами «Комп’ютерна електроніка», «Схемотехніка ЕОМ» і може служити довідковим посібником при проектуванні цифрових пристроїв.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Системи автоматики і управління», «Гнучкі комп’ютеризовані системи і робототехніка», «Інформаційні технології проектування», «Інформаційно-управляючі системи і технології».

Навчальний посібник, 256 стр., українська мова. Обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Рабочая тетрадь по русскому языку

Рабочая тетрадь по русскому языку

Л. В. Пономаренко

К учебному пособию Филатова Л.К., Башкировой М.А. "Русский язык для иностранных студентов подготовительных факультетов" Издание второе, исправленное и дополненное.

Издание на русском языке, 256 стр., мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник упражнений по грамматике русского языка (для студентов-иностранцев основного этапа обучения)

Сборник упражнений по грамматике русского языка (для студентов-иностранцев основного этапа обучения)

О. В. Петрушова, О. Н. Тростинская, И. И. Черненко, А. В. Тарлева

Сборник упражнений предназначен для студентов-иностранцев основного этапа обучения.

Он построен на синтаксической основе: рассматриваются типы отношений в структуре простого и сложного предложения, систематизируются и углубляются полученные ранее знания по основам грамматики русского языка. Каждая грамматическая тема представлена на материале нейтрального стиля и научного: инженерно-технического, естественнонаучного и экономического профилей. Это дает возможность использовать его для студентов разных специальностей.

Сборник упражнений А-4 формата, 290 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

Сборник тестов по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей)

О. В. Петрушова, И. И. Черненко

Сборник включает тесты по десяти темам. Тест по каждой теме состоит из трех частей: первая часть выполняется с использованием учебного пособия, вторая часть без использования учебного пособия, но обе непосредственно связаны с конкретной темой, с конкретными текстами и предполагают формирование навыков аналитического и синтетического чтения; третья часть тестов включает задания более общего плана, связанные с использованием конструкций научного стиля речи, управлением глаголов, координацией субъекта и предиката.

Сборник содержит также ключи к заданиям представленных тестов. Тесты могут быть использованы как для работы под руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы студентов.

Сборник тестов предназначен для студентов-иностранцев первого курса. Тесты построены на материале научного стиля, представленного в Учебном пособии по русскому языку: Научный стиль (для студентов-иностранцев первого курса технических специальностей). — Х.: «Компания СМИТ», 2004. — 316 с. (авторы Петрушова О. В., Черненко И. И., Славтич Г. А.)

Сборник тестов : А-4 формата, 90 стр., русский язык, обложка-цветной картон.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Акустоэлектроника т.1. Физико-технологические основы и применение

Акустоэлектроника т.1. Физико-технологические основы и применение

П. Ф. Поляков, В. А. Хорунжий, В. П. Поляков

В первом томе пособия на современном уровне изложены физические основы и принципы преобразования поверхностных акустических волн (ПАВ) в твердом теле, дан обширный обзор свойств пьезоэлектриков, перспективных для изготовления ПАВ-элементов и устройств, описаны технологические процессы, используемые для их производства, методика расчета технологических погрешностей. Рассмотрены модели и методы расчета и проектирования однофункциональных ПАВ-устройств. Широко представлены такие важные элементы, как ПАВ-резонаторы, генераторы на ПАВ и датчики физических величин. Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, инженерно-технических работников и студентов, специализирующихся в области радиофизики, электроники и радиотехники.

Справочное пособие. Формат А-5; 552 стр.; обл. мягкая, язык русский.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Акустоэлектроника т.2 Физико-технологические основы и применение

Акустоэлектроника т.2 Физико-технологические основы и применение

П. Ф. Поляков, В. А. Хорунжий, В. П. Поляков

Во втором томе пособия рассмотрены многофункциональные устройства на ПАВ (ПАВ-процессоры). Особое внимание уделено анализу сложных аналоговых сигналов (САС), детально проанализированы методы квазиоптимального приема САС на базе Фурье-фильтров (ФФ) ПАВ, в малой степени искажающих преобразуемые сигналы. Дана классификация и приведен детальный анализ основных разновидностей ПАВ-процессоров резонансного, дисперсионного, интерференционного, корреляционного типа, рассмотрены комбинированные ФП типа ПЗС/ПАВ, цифра/ПАВ, приведены многочисленные примеры применения в системах связи, радио- и гидролокации. Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, инженерно-технических работников и студентов, специализирующихся в области радиофизики, электроники и радиотехники.

Справочное пособие, А-5 формата, 376 стр., русский язык, 2007г., мягкая обложка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Изучение глагольных приставок. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев.

Изучение глагольных приставок. Учебное пособие по русскому языку для студентов-иностранцев.

О. В. Петрушова, Н. П. Доценко, И. И. Черненко

Пособие предназначено для иностранных студентов старших курсов, аспирантов, стажеров разных специальностей, изучающих русский язык как под руководством преподавателя, так и самостоятельно.

Пособие состоит из трех разделов: Глагольные приставки, Однокоренные глаголы с разными приставками, Тексты. Приложения к первому и второму разделу содержат справочный материал и самостоятельные работы.

Учебное пособие: А-5 формат, 312 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.