Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Основи програмування мовою С++

Основи програмування мовою С++

Є. П. Путятін, В. А. Любченко, О. А. Кобилін, Д. О. Руденко, Д. С. Пелешенко

Даний посібник є другим виданням випущеного у 2005 році співробітниками кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки підручника під керівництвом заслуженого діяча науки та техніки України професора  Є. П. Путятіна

Навчальний посібник перероблено з урахуванням змін у викладанні мови програмування С++. Розглядаються базові принципи програмування та конструкції мови програмування С++. Наведено приклади з детальним розглядом рішень. Наведено схеми алгоритмів та приклади програм, а також вправи для самостійного розв’язання. Розглядаються основні можливості мови C++ при розробці об'єктно-орієнтованих програм.

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів у закладах освіти, які проходять навчання за спеціальностями в галузі знань «Інформаційні технології».

 Навчальний посібник: А-5 формату,284 с., українська мова, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Краткий курс физики

Краткий курс физики

И.Н. Кибец, Е.Н. Коваленко, А.И. Рыбалка, В.А. Стороженко

В пособии в краткой форме изложен материал по всем разделам курса физики для технических вузов — от механики до физики атомного ядра и элементарных частиц.

Для иностранных студентов и студентов-заочников технических вузов.

 Учебное пособие: А-5 формата, 330 стр., на русском языке, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Загальна фізика з прикладами і задачами ч.ІІІ, т.2 Квантова та атомна фізика. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика

Загальна фізика з прикладами і задачами  ч.ІІІ, т.2  Квантова та атомна фізика. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика

І. М. Кібець, А. І. Рибалка, В. О. Стороженко

Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів

 Навчальний посібник: А-5 формату, українською мовою, 304 стор., обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Загальна фізика з прикладами і задачами ч.ІІІ том 1. Оптика

Загальна фізика з прикладами і задачами ч.ІІІ  том 1. Оптика

І.М. Кібець, А. І. Рибалка, В. О. Стороженко

У навчальному посібнику викладено основні положення геометричної, хвильової та квантової оптики. Значну увагу приділено фізичному сенсу оптичних явищ, що дозволяє повніше зрозуміти зміст законів та формул оптики.

Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 232 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Загальна фізика з прикладами і задачами ч.ІІ (Електрика та магнетизм)

Загальна фізика з прикладами і задачами ч.ІІ (Електрика та магнетизм)

І.М. Кібець, А.І. Рибалка, В.О. Стороженко

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 У навчальному посібнику викладено основні положення електромагнетизму та теорії механічних і електромагнітних хвиль. особливу увагу при­ділено фізичному смислу та інтерпретації основних законів, аналізу екс­периментальних даних. Значний обсяг теоретичного матеріалу, прикла­дів розв’язання задач, а також задач для самостійної роботи, тестів і до­від­кового матеріалу вигідно відрізняє цей посібник серед інших видань.

Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 424 стор., українською мовою, обкладинка м’яка. 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Тексти лекцій. Тести. Індивідуальні завдання

Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Тексти лекцій. Тести. Індивідуальні завдання

Н. П. Клімова, О. Г. Нерух, О. О. Ремаєва

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник призначений для вивчення розділу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» основного курсу вищої математики для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Складається з шести розділів: лінійна алгебра, векторна алгебра, аналітична геометрія на площині та в просторі, лінійні простори та лінійні оператори, у кожному з яких містяться задачі з розв'язаннями, а також питання для самоперевірки. 

Особливістю посібника є система питань для складання тестових завдань для комп'ютерного тестування. Окремий розділ посібника складають індивідуальні розрахункові завдання, що містять тридцять варіантів, до яких наведені відповіді. Рекомендується для самостійної роботи студентам денної та заочної форм навчання.

Навчальний посібник: А-5 формату, 318 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Паралельні та розподілені обчислення

Паралельні та розподілені обчислення

Н. Г. Аксак, О. Г. Руденко, А. М. Гуржій

Підручник призначений для опанування навчального курсу «Пара­лельні та розподілені обчислення» студентами або фахівцями, які не знайо­мі з методами програмування для паралельних комп’ютерів, але володіють навичками послідовного програмування мовою С++. Для цього подано стислу характеристику організації обчислень у багатопроцесорних системах, наведено переваги паралельного й розподіленого програмування, розгля­нуто математичні моделі паралельних алгорит­мів. Велику увагу приділено технології програмування в середовищі MPI. Значну частину підручника присвячено вивченню стандарту OpenMP, який забезпечує простий метод розпаралелювання однопотокових додатків. На­ве­дено велику кількість при­кладів налагоджених паралельних програм.

Для студентів і викладачів технічних вищих навчальних закладів, програмістів.

Підручник: А-5 формату, 480 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина ІI. Електрика та магнетизм.

Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина ІI. Електрика та магнетизм.

І. М. Кібець, А. І. Рибалка, В. О. Стороженко_

У навчальному посібнику викладено основні положення електромагнетизму та теорії механічних і електромагнітних хвиль, особливу увагу приділено фізичному смислу та інтерпретації основних законів, аналізу експериментальних даних. Значний обсяг теоретичного матеріалу, прикладів розв’язання задач, а також задач для самостійної роботи, тестів і довідкового матеріалу вигідно відрізняє цей посібник серед інших видань.

Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 424 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сучасні технології інтелектуального розвитку молодшого школяра

Сучасні технології інтелектуального розвитку молодшого школяра

І. А. Романова

У монографії аналізуються сучасні тенденції розвитку початкової освіти; розглядаються особливості психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку; характеризується світовий досвід інтелектуально-розвиваючих технологій у початковій школі; розкривається авторська концепція технології інтелектуального розвитку молодших школярів із залученням гри в шахи.

Для викладачів і студентів педагогічних навчальних закладів;  може бути використана науково-педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів, вчителями початкових класів, слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів.

Монографія: А-5 формату, 292 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

З. В. Дудар, Л. Д. Самофалов, І. А. Ревенчук

У навчальних матеріалах з дисципліни «Діловодство» подано сучасний підхід до ведення документообігу на підприємстві. Роз­гля­нуто стандарти електронного документообігу. Для формування доку­мен­тів у електронній формі використовують сучасне програмне забезпечення, яко­му присвячено значну частину посіб­ника. Розглянуто файлову систему комп’ютера; програми керування файлами; основні поняття електронної пошти; роботу з найпоширенішими поштовими клієнтами; накладення цифрового підпи­су в поштових програ­мах; сліпий десятипальцьовий метод набору тексту; створення текстів у «Блок­ноті», Microsoft Word; роботу з електронними таблицями в Micro­soft Excel; створення електронної пре­зентації в Microsoft Power Point; роботу із СУБД MS Access; питання за­хисту інформації; подано огляд антивірусних програм.

Для студентів і працівників фірм і підприємств, які за родом діяльності мають складати електронні документи.

Навчальний посібник: А-5 формату, 330 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Науково-методичнее забезпечення професійної освіти і навчання. Тези звітної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2009 р.)

Науково-методичнее забезпечення професійної освіти і навчання. Тези звітної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2009 р.)

Під загальною редакцією члена-кореспондента АПН України В. О. Радкевич

У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах європейської інтеграції, науково обґрунтовані пропозиції щодо оновлення змісту професійної освіти, розробки інноваційних технологій і методик навчання.

Для науковців, докторантів, аспірантів, інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

Збірник статей А-5 формату, 158 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Методичні рекомендації щодо організації занять з енергоефективності

Методичні рекомендації щодо організації занять з енергоефективності

В. О. Радкевич, А. М. Михайличенко, В. М. Аніщенко, О. А. Живага

У методичних рекомендаціях викладено підходи до організації занять інтерактивних уроків теоретичного і практичного (на прикладі методу проектів) навчання на основі ефективного використання енергетичних ресурсів. Матеріали будуть корисними викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, структурних навчальних підрозділів підприємств у викладанні курсу «Основи енергоефективності».

Методичка: А-5 формату, 56 стор., украінською мовою, м’яка обкладинка

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Організація будівництва. Теорія і практика організації, планування та управління будівельним виробництвом

Організація будівництва. Теорія і практика організації, планування та управління будівельним виробництвом

В. О. Онищенко, О. В. Редкін, Л. Г. Щербінін, І. О. Іваницька, Д. М. Толкачов, І. О. Білоус

Посібник формує цілісну систему знань і практичних навичок раціонального вирішення проблем, з’ясування ситуацій та завдань організації, планування й управління будівельним виробництвом на основі досягнень сучасної науки та принципів бізнес-діяльності в ринкових умовах з урахуванням передового зарубіжного і вітчизняного досвіду.

Навчальний посібник уміщує:

  • тематичний план курсу;
  • зміст і методику проведення практичних занять;
  • теоретичні питання для обговорення і засвоєння за темами кожного практичного заняття;
  • вправи і приклади розв’язання типових практичних задач;
  • індивідуальні завдання до виконання домашніх, розрахунково-аналітичних і контрольних робіт;
  • основну літературу.

Книга призначена для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, буде корисна фахівцям виробничої та наукової сфери й бізнесу.

Навчальний посібник: А-5 формату, 304 стор., українська мова, палітурка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Комп’ютерна дискретна математика

Комп’ютерна дискретна математика

М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, О. Г. Руткас

Підручник містить основні розділи дискретної математики — теорія множин, теорія відношень, математична логіка, (булева алгебра, логіка висловлювань, логіка предикатів, елементи багатозначної логіки), алгебраїчні структури, автомати, алгоритми, формальні мови та граматики, теорія графів та комбінаторика. Підручник призначено для студентів, що вивчають дискретну математику, в освітніх напрямах «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», аспірантів, спеціалістів у галузі проектування програмного забезпечення та автоматизованих інформаційних систем.

Підручник: 2008 р., 480 стор., українська мова. Обкладинка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Путь наверх

Путь наверх

В. Ронин

Версия 1.0. Готовится к изданию продолжение.

Книга предназначена молодым программистам и менеджерам проектов, да и не только им, а всем тем, кто работает в IT-бизнесе и стремится, чтобы программирование было не просто "педалингом", а сплавом искусства и высоких технологий. Эта книга - еще одна ступенька в вашем "Пути наверх" к профессионализму. Прочитайте ее, и вы найдете для себя немало полезного о качестве кода, отладке, психологических аспектах программирования, работы с заказчиками и о многом другом.

Почему я имею право загружать вам мозги? Да просто потому, что за семь лет успел пройти путь от младшего тестировщика до лидера собранной мною же команды. За это время я объездил полмира, посмотрел на offshore с обеих сторон и, в конце концов, начал писать программы так, что они работают правильно - не с десятого, а с первого раза (ну… иногда - со второго).

Учебник, 124 стр., язык русский. Обложка твердая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

М. Ф. Бондаренко, Н. В. Белоус, А. Г. Руткас

В учебнике изложены основные разделы дискретной математики — теория множеств, теория отношений, математическая логика, алгебраические структуры, автоматы, алгоритмы, формальные языки и грамматики, теория графов и комбинаторика.

Теоретический материал проиллюстрирован примерами из разных областей знаний. Приведено большое количество упражнений и задач для приобретения практических навыков.

Учебник предназначен для студентов различных специальностей, изучающих дискретную математику, аспирантов и специалистов, использующих соответствующие математические и компьютерные методы.

Учебник, 276 с., русский язык 2004 г. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Мехатронні системи автомобільного транспорту

Мехатронні системи автомобільного транспорту

О. О. Голобородько, В. В. Редчиць, О. М. Коробочка

У посібнику представлено матеріали з навчальної дисципліні "Мехатронні системи автомобільного транспорту". Розглянуто основні принципи побудови й функціональні особливості електронних систем автоматичного контролю, управління й регулювання автомобільного транспорту.

Навчальний посібник.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина І. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка

Загальна фізика з прикладами і задачами.  Частина І. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка

В. О. Стороженко_, І. М. Кібець, А. І. Рибалка, Т. Б. Ткаченко

У посібнику викладено основні положення класичної механіки, молекулярної фізики та термодинаміки, основи спеціальної теорії відносності. Великий обсяг теоретичних відомостей, прикладів розв’язання задач, задач для самостійного розв’язання, тестів і довідкового матеріалу робить цей посібник особливо цінним.

Для студентів і викладачів технічних вузів.

Навчальний посібник.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи теорії кіл

Основи теорії кіл

Ю. О. Коваль, Л. В. Гринченко, І. О. Милютченко, О. І. Рибін

У першій частині підручника розглянуто основі поняття, закони і методи аналізу лінійних електричних кіл в усталеному режимі постійного та синусоїдного струмів; кола з індуктивними зв’язками при синусоїдній дії; комплексні передатні функції і частотні характеристики електричних кіл; електричні фільтри.

Вміщено велику кількість ілюстрацій та прикладів розв’язання задач, запитання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння знань з кожної розглянутої теми, а також довідкову та історичну інформацію з основних розділів теорії кіл.

Узагальнено багаторічний досвід викладання дисципліни "Основи теорії кіл" на кафедрі "Основи радіотехніки" Харківського національного університету радіоелектроніки.

Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей напряму "Радіотехніка", а також студентів, які вивчають споріднені дисципліни за спеціальностями напрямів "Телекомунікації" та "Електронні апарати".

Підручник, українська мова, 492 стор. М’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Искусственные нейронные сети

Искусственные нейронные сети

О. Г. Руденко, Е. В. Бодянский

В учебном пособии изложены основные принципы построения искусственных нейронных сетей (ИНС), которые представляют собой самостоятельное направление в теории интеллектуальных систем. Рассмотрен биологический аналог искусственного нейрона и процесса обработки информации в биологических системах. Представлены различные модели искусственных нейронов и рассмотрены свойства построенных на их основе сетей. Значительное внимание уделено методам обучения ИНС, вопросам рационального выбора и упрощения их архитектуры. Изложение материала сопровождается большим количеством примеров. Отдельный раздел пособия посвящен прикладным аспектам нейросетевых технологий (финансовое прогнозирование, адаптивное управление сложными объектами в условиях неопределенности, обработка видео- и речевых сигналов, фильтрация и сжатие информации и т.д.).

Для студентов, аспирантов и научно-технических работников, занимающихся созданием новых способов обработки информации.

Учебное пособие, язык - русский, 408 стр. Обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Схемотехніка

Схемотехніка

Г.Ф.. Кривуля, В. М. Рябенький, В. С. Буряк

У навчальному посібнику розглянуті основні розділи комп’ютерної схемотехніки – арифметичні та логічні основи цифрової техніки, структура базових логічних елементів, принципи побудови та використання комбінаційних пристроїв, тригери та тригерні системи, скінченні автомати, лічильники імпульсів, регістри. У кожному розділі наведені контрольні запитання та вправи для самостійної роботи. Посібник рекомендовано для студентів комп’ютерних спеціальностей при вивченні схемотехніки відповідно до навчальному плану напрямків «Комп’ютерна та програмна інженерія», а також для самостійного вивчення основ комп’ютерної схемотехніки. Може бути використаний спеціалістами як довідний при проектуванні схемотехнічних пристроїв.

Навчальний посібник: А-4 формату, 250 стор., українська мова, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.