Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Корпоративне управління у банківському секторі України

Корпоративне управління у банківському секторі України

Л. О. Лімонова, Д. Ю. Лімонов

У навчальному посібнику викладено найважливіші відомості про особливості корпоративного управління у банківській сфері.

У часи, як стрімкого розвитку фінансового ринку, так і уповільненого, а також в часи криз, особливе місце відводиться таким органам управління банку як спостережна рада і правління. Належне виконання спостережною радою покладених на неї функцій є надзвичайно важливими для забезпечення захисту інтересів всіх акціонерів та вкладників, а також для забезпечення стабільного розвитку як окремої банківської установи, так і банківської системи в цілому. Актуальності даному посібнику додають уроки з історії розвитку банківської системи України, яка характеризується і періодом стрімких злетів, і фінансовими кризами, випадками банкрутств окремих українських банків, від яких постраждали, перш за все, вкладники цих банків.

Посібник привертає увагу до низки таких понять, як фідуціарність (довіра до фахівця), професійна належність та відповідальність, конфлікт інтересів, понять незалежності та незалежних членів спостережної ради тощо, опанування яких фахівцями є важливим на шляху до належного виконання покладених на них функцій.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, фахівців з корпоративного управління та банківської справи.

Навчальний посібник: А-5 формату, 96 стор., українською мовою, обкладинка мяка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Паралельні та розподілені обчислення

Паралельні та розподілені обчислення

Н. Г. Аксак, О. Г. Руденко, А. М. Гуржій

Підручник призначений для опанування навчального курсу «Пара­лельні та розподілені обчислення» студентами або фахівцями, які не знайо­мі з методами програмування для паралельних комп’ютерів, але володіють навичками послідовного програмування мовою С++. Для цього подано стислу характеристику організації обчислень у багатопроцесорних системах, наведено переваги паралельного й розподіленого програмування, розгля­нуто математичні моделі паралельних алгорит­мів. Велику увагу приділено технології програмування в середовищі MPI. Значну частину підручника присвячено вивченню стандарту OpenMP, який забезпечує простий метод розпаралелювання однопотокових додатків. На­ве­дено велику кількість при­кладів налагоджених паралельних програм.

Для студентів і викладачів технічних вищих навчальних закладів, програмістів.

Підручник: А-5 формату, 480 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина ІI. Електрика та магнетизм.

Загальна фізика з прикладами і задачами. Частина ІI. Електрика та магнетизм.

І. М. Кібець, А. І. Рибалка, В. О. Стороженко_

У навчальному посібнику викладено основні положення електромагнетизму та теорії механічних і електромагнітних хвиль, особливу увагу приділено фізичному смислу та інтерпретації основних законів, аналізу експериментальних даних. Значний обсяг теоретичного матеріалу, прикладів розв’язання задач, а також задач для самостійної роботи, тестів і довідкового матеріалу вигідно відрізняє цей посібник серед інших видань.

Для студентів і викладачів вищих технічних навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 424 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сучасні технології інтелектуального розвитку молодшого школяра

Сучасні технології інтелектуального розвитку молодшого школяра

І. А. Романова

У монографії аналізуються сучасні тенденції розвитку початкової освіти; розглядаються особливості психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку; характеризується світовий досвід інтелектуально-розвиваючих технологій у початковій школі; розкривається авторська концепція технології інтелектуального розвитку молодших школярів із залученням гри в шахи.

Для викладачів і студентів педагогічних навчальних закладів;  може бути використана науково-педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів, вчителями початкових класів, слухачами курсів підвищення кваліфікації вчителів.

Монографія: А-5 формату, 292 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи теорії передавання інформації в прикладах та задачах

Основи теорії передавання інформації в прикладах та задачах

Г. І. Сідоров

Викладено теоретичні основи тем практичних занять з відповідної дисципліни, наведено основні розрахункові формули, які дозволяють розв’язувати типові задачі. У кожному розділі подано приклади розв’язання основних типів задач, які супроводжуються методичними вказівками по-слідовності дій. З метою закріплення знань, набутих на практичних заняттях, подаються умови задач для самостійної роботи, які можуть також використовуватись як елементи контрольних завдань для студентів заочної форми навчання. Значну увагу приділено вивченню методик розрахунків інформаційно-технічних характеристик різноманітних радіотехнічних систем передавання інформації, що може бути корисним також під час курсового і дипломного проектування.

Для студентів усіх форм навчання освітнього напряму «Радіотехніка», спеціальностей «Радіотехніка», «Радіоелектронні прилади, системи і комплекси», «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення», а також студентів інших напрямів у галузі електрозв’язку й технічної кібернетики.

Навчальний посібник: А-5 формату, 320 стор., українською мовою,  обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи економічної теорії

Основи економічної теорії

О. В. Назаренко, Ю. В. Овсюченко

Навчальний посібник надає студентам основні положення з курсу у ви­гляді конспекту лекцій, словника термінів до тем курсу, тестів для само­конт­ролю, тем рефератів, ділових ігор, літератури та питань для обгово­рення. Метою посібника є формування у студентів економічного мислення, на­ви­чок застосування своїх знань у практичній роботі.

Для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 156 стор., українською мовою, обкладинка мяка.
Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Объектно-ориентированное программирование на С#

Объектно-ориентированное программирование на С#

В. М. Бондарев

У посібнику викладено основні принципи об’єктно-орієнтованого про­грамування мовою С#. Подано основні поняття ООП, показано, яким чином їх реалізовано в С#. Розглянуто застосування базових концепцій ООП у бібліо­течних класах, приділено увагу розробці програм з графічним інтер­фейсом користувача.

Для викладачів, студентів як комп’ютерних, так і сумісних напрямків.

Навчальний посібник: А-5 формату, 224 стор., російською мовою, обкладинка м'яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

Діловодство з використанням комп’ютерної техніки

З. В. Дудар, Л. Д. Самофалов, І. А. Ревенчук

У навчальних матеріалах з дисципліни «Діловодство» подано сучасний підхід до ведення документообігу на підприємстві. Роз­гля­нуто стандарти електронного документообігу. Для формування доку­мен­тів у електронній формі використовують сучасне програмне забезпечення, яко­му присвячено значну частину посіб­ника. Розглянуто файлову систему комп’ютера; програми керування файлами; основні поняття електронної пошти; роботу з найпоширенішими поштовими клієнтами; накладення цифрового підпи­су в поштових програ­мах; сліпий десятипальцьовий метод набору тексту; створення текстів у «Блок­ноті», Microsoft Word; роботу з електронними таблицями в Micro­soft Excel; створення електронної пре­зентації в Microsoft Power Point; роботу із СУБД MS Access; питання за­хисту інформації; подано огляд антивірусних програм.

Для студентів і працівників фірм і підприємств, які за родом діяльності мають складати електронні документи.

Навчальний посібник: А-5 формату, 330 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Науково-методичнее забезпечення професійної освіти і навчання. Тези звітної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2009 р.)

Науково-методичнее забезпечення професійної освіти і навчання. Тези звітної науково-практичної конференції (22-23 квітня 2009 р.)

Під загальною редакцією члена-кореспондента АПН України В. О. Радкевич

У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах європейської інтеграції, науково обґрунтовані пропозиції щодо оновлення змісту професійної освіти, розробки інноваційних технологій і методик навчання.

Для науковців, докторантів, аспірантів, інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

Збірник статей А-5 формату, 158 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Методичні рекомендації щодо організації занять з енергоефективності

Методичні рекомендації щодо організації занять з енергоефективності

В. О. Радкевич, А. М. Михайличенко, В. М. Аніщенко, О. А. Живага

У методичних рекомендаціях викладено підходи до організації занять інтерактивних уроків теоретичного і практичного (на прикладі методу проектів) навчання на основі ефективного використання енергетичних ресурсів. Матеріали будуть корисними викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, структурних навчальних підрозділів підприємств у викладанні курсу «Основи енергоефективності».

Методичка: А-5 формату, 56 стор., украінською мовою, м’яка обкладинка

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Штукатурні системи та машини для опоряджувальних робіт

Штукатурні системи та машини для опоряджувальних робіт

О. Ю. Старченко, Т. Є. Остапченко

У навчальному посібнику описано прогресивні технології штукатурного (штукатурно-декоративного) опорядження будівель із використанням штукатурних систем, машин та механізмів КНАУФ.

Для професійної підготовки учнів, майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-технічних закладів, слухачів навчально-курсових комбінатів, студентів вищих навчальних закладів будівельного спрямування та практичного використання інженерно-технічними працівниками і робітниками будівельних організацій.

Навчальний посібник: А-5 формату, 240 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Радіотехнічні системи

Радіотехнічні системи

О. В. Ситнік, В. М. Карташов

Наведено принципи побудови і фізичні основи функціонування радіо­тех­нічних систем у радіолокації, радіонавігації та радіокеруванні, узагальнено структурні схеми та методи їх розрахунку. Подано відомості зі статис­тич­ної теорії прийняття рішень і теорії оцінювання параметрів випадкових про­цесів. Розглянуто властивості радіолокаційних сигналів, основи теорії оптимального виявлення й оцінювання координат цілей, радіо­електронної боротьби, а також різні прикладні аспекти радіолокації. Висвітлено прак­тичні аспекти заобрійної, ближньої та пасивної радіолокації, а також вико­ристання систем дистанційного зондування Землі з аерокосмічних носіїв. Надано довідкові матеріали щодо розподілу діапазонів частот, які викорис­товують у радіотехнічних системах різного призначення.

Для студентів старших курсів радіотехнічних і радіофізичних факультетів вищих навчальних закладів. Видання може бути корисним для ас­пірантів і фахівців, що займаються розробленням радіотехнічних систем різного призначення.

Навчальний посібник: А-5 формату, 448 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Международная экономика

Международная экономика

Е. В. Пересада, В. М. Борячок

В конспекте рассматриваются основные формы международных экономических отношений, определяется структура мирового хозяйства. Большое внимание уделя­ется проблемам международной торговли, анализу ее основных форм и направлений развития, особенностей международной миграции капитала и рабочей силы, функцио­нирования валютной и финансово-кредитной системы в мировом хозяйстве.

Предназначается для студентов экономических специальностей.

Конспект лекций:  А-5 формата, 164 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Physics. Part I. Mechanics, Thermodynamics, Vibration and Waves, Electricity and Magnetism

Physics. Part I. Mechanics, Thermodynamics, Vibration and Waves, Electricity and Magnetism

Summary of Lectures M. Rozhitskii, Y. Zholudov, O. Churilov, V. Gorbachev

This first part of physics lectures summary includes theoretical and practical guide for the students to the fundamental branches of physics: classical mechanics, thermodynamics, vibrations and waves, electricity and magnetism. The book contains both historical overview of famous physical discoveries as well as latest achievements of the modern science in considered areas. It is written for the first course students that are beginners in physics and requires only basic knowledge of mathematics.

Навчальний посібник: А-4 формату, 124 стор., англійська мова, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Зовнішньоекoномічна діяльність. Сучасна економіка та міжнародні валютні відносини

Зовнішньоекoномічна діяльність. Сучасна економіка та міжнародні валютні відносини

В. М. Гурін, В. О. Тімофєєв

У доступній формі викладенo основні питання навчального курсу «Міжнародні економічні відносини». Розглянуто стан і перспективи розвитку сучасної економіки.

У додатку наведені зразки ділових документів, прийнятих у міжнародній діяльності.

Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 96 стор., українська мова, м'яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Організація будівництва. Теорія і практика організації, планування та управління будівельним виробництвом

Організація будівництва. Теорія і практика організації, планування та управління будівельним виробництвом

В. О. Онищенко, О. В. Редкін, Л. Г. Щербінін, І. О. Іваницька, Д. М. Толкачов, І. О. Білоус

Посібник формує цілісну систему знань і практичних навичок раціонального вирішення проблем, з’ясування ситуацій та завдань організації, планування й управління будівельним виробництвом на основі досягнень сучасної науки та принципів бізнес-діяльності в ринкових умовах з урахуванням передового зарубіжного і вітчизняного досвіду.

Навчальний посібник уміщує:

  • тематичний план курсу;
  • зміст і методику проведення практичних занять;
  • теоретичні питання для обговорення і засвоєння за темами кожного практичного заняття;
  • вправи і приклади розв’язання типових практичних задач;
  • індивідуальні завдання до виконання домашніх, розрахунково-аналітичних і контрольних робіт;
  • основну літературу.

Книга призначена для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, буде корисна фахівцям виробничої та наукової сфери й бізнесу.

Навчальний посібник: А-5 формату, 304 стор., українська мова, палітурка тверда.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Компьютерная электроника и схемотехника

Компьютерная электроника и схемотехника

А. А. Торба

В данном учебном пособии рассмотрены принципы построения и проектирования функциональных узлов и устройств ЭВМ и цифровой автоматики, а также их практические реализации. Освоение материала учебного пособия требует лишь знакомства с логическими операциями, двоичной системой счисления и основами электротехники.

В учебное пособие включены примеры решения типовых задач, а также задания для самостоятельной работы студентов. После изучения каждой темы студентам предлагаются вопросы для самоконтроля.

Изучение основных материалов дополняется исследованием практических схем на лабораторных работах, включены подробные методические указания по проведению лабораторных работ на электронном симуляторе Electronics Workbench или на лабораторном макете УМ-11 на кафедре ЭВМ в ХНУРЭ.

Для студентов специальностей «Программное обеспечение АС» и «Компьютеризованные технологии и системы издательско-полиграфических производств»

Учебное пособие: А-5 формата, 404 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Страхування

Страхування

Є. В. Діденко, В. О. Тімофєєв

Навчальний посібник відповідає вимогам державних стандартів вищої освіти України згідно із програмою дисципліни «Страхування». В посібнику розглянуто проблемні питання налагодження страхових відносин, організації страхової діяльності, тарифікаціїї страхових послуг тощо. З метою закріплення отриманих знань передбачено розв’язання навчальних завдань за наведеними методичними вказівками.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмою підготовки бакалавра з напряму «Економіка і підприємництво», ас­пірантів і викладачів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 180 стор., українська мова, м'яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Интернет-экономика

Интернет-экономика

Л. Н. Ивин, В. М. Куклин, Л. Л. Товажнянский

Систематизирован материал по вопросам организации интернет-ком­паний, внедрения информационных технологий, интеграции в сетевую инфра­структуру предприятий реального и финансового сектора. Обсуж­да­ют­ся проблемы онлайнового брокинга и банкинга, интернет-торговли, орга­ни­зации электронных платежей в сети Интернет. Рассматриваются во­просы обеспечения безопасности трансакций и передачи информации в сети Интер­нет.

Для студентов и аспирантов всех специальностей технических и эко­номи­ческих факультетов, изучающих курсы экономики, организации и управ­ления высокотехнологическим производством. Будет полезна представителям управленческого звена формирующегося в Украине интернет– бизнеса, а также предпринимателям, желающим детально разобраться в вопросах организации высокотехнологических предприятий.

Учебное пособие: А-5 формата, 368 стр., русский язык, мягкая обложка. 

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Управління розвитком регіону

Управління розвитком регіону

Л. О. Лімонова

У навчальному посібнику викладено найважливіші відомості про   регіони та методи управління їх соціально-економічним розвитком.

Розглядаються сутність регіону та його роль в економічному і соціальному розвитку суспільства, форми і методи управління регіональною економікою, правові та економічні основи місцевого самоврядування, взаємовідносини центральних і місцевих органів управління та самоврядування; методи аналізу економічної ситуації в регіоні, оцінки наслідків здійснюваних у регіональному управлінні реформ, доцільність формування нової управлінської стратегії регіонального розвитку та розробки програм її реалізації.

Містить тести з кожної теми дисципліни, словник термінів та законодавчі акти України.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін, фахівців з регіонального управління.

Навчальний посібник: А-5 формату, 142 стор., українська мова, обкладинка м’яка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Адаптивные модели в системах электронной коммерции. Монография.

Адаптивные модели в системах электронной коммерции. Монография.

В. М. Борячок, М. Д. Борячок

В монографии рассмотрены особенности функционирования современных систем электронной коммерции, методы и модели организации поставок в системах электронной коммерции различного назначения. Особое внимание уделяется задачам выбора наиболее эффективных вариантов взаимодействия в системах, прогнозирования показателей функционирования систем по малой выборке, оценки эффективности подобных систем. Книга содержит оригинальные результаты, связанные с решением задач поставки в системах электронной коммерции.

Монография: А-5 формата, 160 стр., русский язык, обложка мягкая.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Діагностика та удосконалення фізичного стану

Діагностика  та удосконалення фізичного стану

Т. Є. Захватова

У навчальному посібнику відображено психологічні, статеві, вікові та інші особливості студентів. Запропоновано ряд методик  діагностики фізичного стану та його удосконалення.

Викладачі та студенти на підставі показників діагностики мають можливість самостійного контролю впливу фізичних навантажень на фізичний стан.

Навчальний посібник: А-5 формату, 84 стор., українська мова, обкладинка м’яка. Ціна: 15,00 грн.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи виробництва електронних апаратів. Типові задачі.

Основи виробництва електронних апаратів. Типові задачі.

І. Ш. Невлюдов

Навчальний посібник є складовою частиною підручника «Основи виробництва електронних апаратів, виданого у 2005 р.

Навчальний посібник містить стислі теоретичні відомості, задачі з розв’язанням, а також задачі для самостійного розв’язання.

Усі задачі скомпоновано у 6 розділах, зміст яких відповідає вказаному підручнику. У Додатку наведено технічні характеристики технологічного устаткування, яке застосовується у виробництві електронних апаратів.

Для підготовки бакалаврів та спеціалістів напряму «Електронні апарати» та «Радіоелектронна апаратура», а також технічних працівників у галузі виробництва електронних апаратів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 400 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.