Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Учебное пособие по русскому "НАУЧНЫЙ СТИЛЬ". Часть 2

Учебное пособие по русскому "НАУЧНЫЙ СТИЛЬ". Часть 2

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Для студентов-иностранцев технических специальностей высших учебных заведений.

Пособие предназначено для студентов основных факультетов, начиная со второго курса технических специальностей, преимущественно компьютерного направления. В нем продолжается работа по обучению диалогической и монологической научной речи, начатая на первом курсе; но в то же время вводятся новые аспекты: обучение аннотированию и реферированию, навыки которого необходимы студентам для работы с текстами специальных дисциплин, для написания рефератов, курсовых работ. 

Учебное пособие:  А-5 формата, 238 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Управління фінансовими потоками підприємства

Управління фінансовими потоками підприємства

Ю. М. Великий, О. В. Майборода, І. П. Косарєва

У монографії досліджено сутність, економічний зміст та основні характеристики фінансових потоків промислових підприємств, концептуально обґрунтовано основні елементи системи управління фінансовими потоками. Запропонована концептуальна модель реалізації функцій системи управління фінансовими потоками підприємства. Проведений фінансово-економічний аналіз результативності фінансових потоків. Запропонована технологія управління фінансовими потоками з метою оптимізації руху і збалансування розподілу фінансових ресурсів для одержання максимального результату і збереження прийнятного рівня платоспроможності в процесі фінансово-господарської діяльності.

Для фахівців у галузі фінансів, організації і управління підприємствами, а також викладачів, студентів і аспірантів.

Монографія: А-5 формату, 274 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Організація та проектування баз даних в інформаційних системах

Організація та проектування баз даних в інформаційних системах

О. В. Алісейко, В. О. Бабенко, Л. Е. Чала

Навчальний посібник складається з теоретичної частини та лабораторного практикуму. У теоретичній частині надається опис ієрархічної, мережної та реляційної моделей даних. Основну увагу приділено проектуванню реляційної моделі із забезпеченням цілісності даних, що зберігаються. У практичній частині надано практикум з побудови базових реляційних відношень та роботи з ними із застосуванням мови запитів SQL2. Опрацювання навчального посібника дає змогу проектувати інформаційні системи, що не містять баз знань.

Посібник розраховано на широке коло користувачів та студентів спеціальностей: економічна кібернетика, фінанси, облік і аудит, маркетинг, що вивчають дисципліни з проектування та практичного застосування баз даних та інформаційних систем.

Навчальний посібник: А-5 формату, 164 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Економічні питання стоматологічних послуг

Економічні питання стоматологічних послуг

За загальною редакцією д-ра мед. наук І.І. Соколової

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для інтернів вищих медичних закладів

У навчальному посібнику розглядаються основні економічні питання, які мають безпосереднє відношення до надання стоматологічних послуг, а саме: сучасні методи менеджменту та маркетингу, напрямок розвитку страхової медицини, методи оцінювання якості медичної допомоги населенню.

Для лікарів-інтернів стоматологічного профілю, викладачів, аспірантів, працівників органів управління охорони здоров’я й тих, хто займається стоматологічним менеджментом.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Олімпіадні задачі з програмування за матеріалами Зимової школи

Олімпіадні задачі з програмування за матеріалами Зимової школи

З. В. Дудар, О. В. Вечур, О. Л. Ле­щин­ська

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Програмна інженерія»

У посібнику розглянуто і проаналізовано олімпіадні за­дачі Зимової школи з про­гра­мування, які пропонується вико­ристовувати студентам і ви­кладачам під час під­го­товки до занять з дисципліни «Алгоритми та струк­тури даних», наведено реко­мен­да­ції до їх розв’язання.

Для студентів технічних ВНЗ напрямку підготовки «Програмна інже­не­рія», викла­дачів алгоритмічних дисциплін і тренерів студентських команд з алгоритмічного програмування.

Навчальний посібник: А-5 формату, 240 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи Iнтернет-технологій

Основи Iнтернет-технологій

В. М. Бредихин, В. В. Карасюк, А. В. Карпухин, Ю. В. Мiщеряков

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику викладено основні концепції, які лягли в основу при ство­ренні мережі Internet, основні принципи роботи мережі Internet, а також способи роботи у глобальній мережі, принципи використання різних послуг, доступних користувачу в Internet.

Велику увагу приділено розгляду стека протоколів ТСР/ІР. Докладно розглянуто всі рівні протоколів і їх взаємодію у процесі передачі різних видів повідомлень між клієнтом і сервером. Розглянуті значення і перс­пективи використання Internet-тех­но­логій у корпоративних, транспорт­них і логістичних системах, системах електронної комерції.

Окремі глави присвячені розробленню веб-серверів та правовим проб­лемам Internet-технологій.

Для студентів усіх спеціальностей технічних вузів, а також для тих користувачів, які хочуть докладніше дізнатися про принципи роботи i ви­користання мережі Internet.

Навчальний посібник: А-5 формату, 394 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Управління діяльністю підприємства у конкурентному середовищ

Управління  діяльністю   підприємства  у конкурентному середовищ

Л. В. Соколова

За загальною редакцією Л.В. Соколової                      

У монографії розглянуто проблеми функціонування підприємств в умовах конкуренції на сучасному етапі розвитку економіки; концептуальні основи створення теоретико-методологічної бази для пізнання фундаментальних засад процесу управління підприємством, що створює необхідні умови для всебічного вивчення та аналізу діяльності підприємства і дозволяє розробити необхідний інструментарій ефективного управління.

Для наукових співробітників, підприємців,  аспірантів та студентів ВНЗ.

Монографія: А-5 формату, 190 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології у 2-х частинах.Частина 2

Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології  у 2-х частинах.Частина 2

За загальною редакцією проф. В.В. Поповського

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Підручник складено відповідно до навчальних програм, нормативних і вибіркових дисциплін, які викладаються кафедрою ТІС. Розділи пов’язані з відповідними дисциплінами. До кожного розділу подано задачі та запитання до розглянутих технологій щодо закріплення знань. Проаналізовано параметри, можливості контролю якісних показників функціонування мережних елементів, вузлів і мереж у цілому. Підручник містить багато оригінального матеріалу. Новими та актуальними є матеріали, пов’язані із завданнями управління бізнесом, послугами, якістю обслуговування, різними рівнями мереж і мережних елементів.

Для студентів вузів, які навчаються за напрямками «Телекомунікації» та «Управління інформаційною безпекою».

Підручник: Частина 2:  А-5 формату 482 стор., українською мовою, обкладинка м'яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології у 2-х частинах.Частина 1

Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології  у 2-х частинах.Частина 1

За загальною редакцією проф. В.В. Поповського

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Підручник складено відповідно до навчальних програм, нормативних і вибіркових дисциплін, які викладаються кафедрою ТІС. Розділи пов’язані з відповідними дисциплінами. До кожного розділу подано задачі та запитання до розглянутих технологій щодо закріплення знань. Проаналізовано параметри, можливості контролю якісних показників функціонування мережних елементів, вузлів і мереж у цілому. Підручник містить багато оригінального матеріалу. Новими та актуальними є матеріали, пов’язані із завданнями управління бізнесом, послугами, якістю обслуговування, різними рівнями мереж і мережних елементів.

Для студентів вузів, які навчаються за напрямками «Телекомунікації» та «Управління інформаційною безпекою».

Підручник: Частина 1: А-5 формату, 470 стор., українською мовою, обкладинка м'яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Вища математика. Збірник задач. Ч.1 Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Вища математика.  Збірник задач. Ч.1  Лінійна алгебра та аналітична геометрія

А.Д. Тевяшев, О.Г. Литвин

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Збірник задач складений на основі досвіду роботи авторів у вищих навчальних закладах. Відповідає програмі курсу «Вища математика» з розділу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія». У порівнянні з існуючими збірниками задач з «Вищої математики», цей збірник задач має ряд позитивних чинників, а саме: містить задачі для практичних занять з вказаного розділу з відповідями; містить індивідуальні типові розрахункові завдання з вказаного розділу з відповідями та посиланнями на те, де знайти зразок виконання таких завдань; містить довідковий матеріал до вказаного розділу вищої математики; містить термінологічний словник, в якому найбільш важливі терміни з математики подані українською, російською та англійською мовами.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 262 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Вища математика. Збірник задач. Ч.2. Диференціальне та інтегральне числення

Вища математика. Збірник  задач. Ч.2. Диференціальне та інтегральне числення

О.Г. Литвин, А.Д. Тевяшев, Г.М. Кривошеєва, Л.В. Обухова, О.Г. Середа

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Збірник задач відповідає програмі курсу «Вища математика» з розділу «Диференціальне та інтегральне числення». Порівняно з наявними, цей збірник задач з вищої математики містить ряд позитивних чинників, а саме: задачі для практичних занять з відповідями; індивідуальні типові розрахункові завдання з відповідями та посиланнями на те, де знайти їх зразок виконання; довідковий матеріал до зазначеного розділу вищої математики та з елементарної математики; термінологічний словник, в якому найбільш важливі терміни з математики подано українською, російською та англійською мовами. Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 330 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Вища математика Збірник задач. Ч.3 Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної.

Вища математика  Збірник задач. Ч.3 Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної.

А.Д. Тевяшев, О.Г. Литвин, Г.М. Кривошеєва, О.Г. Середа, Н.О. Головко

...Операційне числення

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Збірник задач відповідає програмі курсу «Вища математика» з розділу «Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної Операційне числення». Порівняно з наявними, цей збірник задач з вищої математики містить ряд позитивних чинників, а саме: задачі для практичних занять з відповідями; індивідуальні типові розрахункові завдання з відповідями та посиланнями на те, де знайти їх зразок виконання; довідковий матеріал до зазначеного розділу вищої математики та з елементарної математики; термінологічний словник, в якому найбільш важливі терміни з математики подано українською, російською та англійською мовами. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 268 стор., українською мовою,  обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Аналоговая и цифровая электроника

Аналоговая и цифровая электроника

А. А. Торба, А. А. Торба канд. техн. наук, кафедра ЭВМ. ХНУРЕ

В учебном пособии рассмотрены принципы построения и проектирования функциональных узлов и устройств ЭВМ и цифровой автоматики, а также их практические реализации. В издание включены примеры решения типовых задач, а также задания для самостоятельной работы студентов.

Изучение основных материалов учебника дополняется исследованием практических схем на лабораторных работах. Применение электронного симулятора Electronics Workbench позволяет проводить разнообразные лабораторные исследования без дополнительных материальных затрат на изготовление и техническое обслуживание лабораторных макетов (это особенно важно для самостоятельного изучения в рамках заочной формы обучения). В пособие включены подробные методические указания по проведению лабораторных работ на электронном симуляторе Electronics Workbench или на лабораторном макете УМ-11 на кафедре ЭВМ в ХНУРЭ.

Для студентов специальностей «Программное обеспечение АС»  и  «Компьютеризованные технологии и системы издательско-полиграфических производств».

Учебное пособие: А-5 формата, 432 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Маркетинг: теорія та ситуаційні вправи

Маркетинг: теорія та ситуаційні вправи

Л. В. Соколова

Сучасні методи управління підприємством вимагають застосування нового набору якісних характеристик маркетингового менеджменту. Адаптація персоналу до мінливого бізнес-середовища потребує активного вивчення маркетингу. Реалізація такого підходу можлива на базі активних методів навчання у формі «кейс-стаді». Навчальний посібник містить теоретичний матеріал основних тем курсу «Маркетинг». Ситуаційні вправи у формі кейсів призначені для поглиблення та закріплення теоретичних знань з маркетингу, оволодіння практикою специфічних розрахунків із застосуванням маркетингової інформації. Формування навичок з прийняття відповідних рішень у сфері розробки комплексу маркетингових заходів впливу на  ринок. Окремим розділом подано проблемні питання розвитку маркетингу в Україні. Для викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів та спеціалістів у сфері маркетингу підприємства.

Навчальний посібник: А-5 формату, 186 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.1

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.1

В. В. Поповский, А. В. Персиков

В книге рассмотрены вопросы обеспечения криптографической защиты информации в телекоммуникационных сетях, построенных на основе открытых стандартов. Освещена математическая основа для проектирования (теория множеств, теория алгебраических структур) и анализа алгоритмов (теория вероятностей, теория сложности), способы реализации алгоритмов на языках высокого уровня, методы кодирования информации для представления в криптографических системах, вспомогательные алгоритмы (нахождения простых чисел или тестирования на простоту, факторизации, нахождения дискретного логарифма), однонаправленные функции (как вычислительно, так и фактически), а также преобразования ориентированные на аппаратную реализацию.

Для студентов, магистров и аспирантов, обучающихся по направлению «Телекоммуникации» и «Управление информационной безопасностью».

Учебное пособие: А-5 формата, 352 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.2

Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах. Ч.2

В. В. Поповский, А. В. Персиков

В книге рассмотрены эффективные методы генерации  истинно случайных и псевдослучайных последовательностей чисел, а также базовые стандарты контроля качества последовательностей и физической реализации генераторов. Изложены теория дискового шифрования, процедуры управления ключами, основы разработки и внедрения криптографических протоколов и механизма электронной цифровой подписи. Описаны процессы применения средств криптографической защиты в операционных системах и стеках безопасной передачи данных в сетях (в том числе и беспроводных), задачи и объекты инфраструктуры открытого ключа, а также другие аспекты использования криптографической защиты в информационных и телекоммуникационных системах.

Для студентов, магистров и аспирантов, обучающихся по направлению «Телекоммуникации» и «Управление информационной безопасностью»

Учебное пособие: А-5 формата, 296 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Комп’ютер і здоров’я студентів

Комп’ютер і здоров’я студентів

В. С. Ашанін, О. В. Церковна

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчальний посібник містить сучасні відомості про умови, характер, ергономічні чинники, що впливають на здоров’я та працездатність користувачів персональних комп’ютерів. Наведено рекомендації про вжиття профілактичних заходів, спрямованих на збереження здоров’я та підвищення працездатності студентів, що працюють за комп’ютером. Показано важливу роль фізичних вправ у попередженні та реабілітації захворювань органів зору, різних систем організму людини, оскільки фізичні вправи сприяють як загальному зміцненню організму та активізації його функцій, так і підвищенню працездатності. Наведено цілеспрямовані комплекси фізичних вправ для користувачів комп’ютерної техніки.

Для викладачів фізичної культури, основ безпеки життєдіяльності, інформатики, фізичної реабілітації, студентів, школярів, широкого кола читачів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 88 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Оптоелектроніка

Оптоелектроніка

О. Б. Галат, Ю. О. Гордієнко, М. Г. Старжинський

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Електронні пристрої та системи».

У навчальному посібнику викладені фізичні основи та принцип дії найважливіших оптоелектронних приладів, конструкції, технологія виготовлення, розрахункові співвідношення. Багато уваги поділено використанню приладів у промисловості, науці та побутовому вжитку. Наведені перспективи та напрямки розвитку оптоелектронних приладів та систем.

Рекомендується студентам денної та заочної форм навчання напрямів “Електронні пристрої та системи”, “Мікро- і наноелектроніка”, “Фізична та біомедична електроніка”, “Оптотехніка” та інших

Навчальний посібник: А-5 формату, 198 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи в економіці ( Частина 1 )

Інформаційні системи в економіці ( Частина 1 )

В. М. Гурін, В. О. Тімофєєв

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Економічна кібернетика».

Наведено поняття інформаційних систем і технологій в економіці, постановок економічних і управлінських завдань, інформаційної бази досліджень економічних об'єктів. Описуються елементи комп'ютерної інформаційної системи керування економічною діяльністю господарюючого суб'єкта, основні принципи й методи управління інформаційними потоками в ході планування й контролю економічних завдань на підприємстві з обліком його зовнішніх і внутрішніх зв'язків. Для студентів, викладачів економічних вузів і факультетів, а також для фахівців в області менеджменту й маркетингу.

Навчальний посібник ч.1 : А-5 формату,  232 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи в економіці ( Частина 2 )

Інформаційні системи в економіці ( Частина 2 )

В. М. Гурін, В. О. Тімофєєв

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Економічна кібернетика».

Наведено поняття інформаційних систем і технологій в економіці, постановок економічних і управлінських завдань, інформаційної бази досліджень економічних об'єктів. Описуються елементи комп'ютерної інформаційної системи керування економічною діяльністю господарюючого суб'єкта, основні принципи й методи управління інформаційними потоками в ході планування й контролю економічних завдань на підприємстві з обліком його зовнішніх і внутрішніх зв'язків. Для студентів, викладачів економічних вузів і факультетів, а також для фахівців в області менеджменту й маркетингу.

Навчальний посібник ч.2: А-5 формату, 104 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи в економіці ( Частина 3 )

Інформаційні системи в економіці ( Частина 3 )

В. М. Гурін, В. О. Тімофєєв

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки «Економічна кібернетика».

Наведено поняття інформаційних систем і технологій в економіці, постановок економічних і управлінських завдань, інформаційної бази досліджень економічних об'єктів. Описуються елементи комп'ютерної інформаційної системи керування економічною діяльністю господарюючого суб'єкта, основні принципи й методи управління інформаційними потоками в ході планування й контролю економічних завдань на підприємстві з обліком його зовнішніх і внутрішніх зв'язків. Для студентів, викладачів економічних вузів і факультетів, а також для фахівців в області менеджменту й маркетингу.

Навчальний посібник ч.3: А-5 формату 224 стор., українською мовою, м’яка обкладинка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.