Издательство "Компания СМИТ"
Издательство “Компания СМИТ”

Книжная продукция

Каталог по названиям:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  V  I  P  S  E

Каталог по авторам:
А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  І  Є  R  Z  C  G

Указатель по годам выпуска:
1999  2001  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

Рабочая тетрадь по дисциплине «Интеллектуальные компьютерные системы».

Рабочая тетрадь по дисциплине «Интеллектуальные компьютерные системы».

Н. Г. Аксак

 "Рабочая тетрадь  по дисциплине «Интеллектуальные компьютерные системы». Методические рекомендации для аудиторной и самостоятельной подготовки студентов" составлена в соответствии с рабочей программой курса «Интеллектуальные компьютерные системы» и предназначена для специалистов образовательно-квалификационного уровня специалист и магистр по специальностям «Компьютерные системы и сети» и «Системное программирование».

Рабочая тетрадь содержит тезисы конспекта лекций, методические указания для выполнения лабораторных работ, контрольные вопросы и задания по основным разделам курса; в ней предусмотрено место для комментариев к лекциям; для ответов на контрольные вопросы и задания в аудитории и вне ее.

Работа подготовлена на кафедре ЭВМ.

Рабочая тетрадь: А-5 формата, 110 стр., русский язык, обложка мягкая

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Управління персоналом промислових підприємств (мезо- та мікрорівень)

Управління персоналом промислових підприємств (мезо- та мікрорівень)

Л. В. Соколова, А. В. Ковалевська

В монографії досліджено проблеми управління промисловими підприємствами на сучасному етапі розвитку економіки; розглянуто концептуальні основи створення теоретико-методологічної бази для пізнання фундаментальних засад процесу управління персоналом на різних рівнях, що створює необхідні передумови для всебічного вивчення і аналізу діяльності підприємства, оцінки трудового потенціалу підприємства, визначення методів і засобів реалізації ефективних управлінських рішень і дозволяє розробити необхідний інструментарій ефективного управління персоналом промислових підприємств.  

Для наукових співробітників, аспірантів і студентів ВНЗ, підприємців і фахівців.

Монографія: А-5 формату, 230 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Сучасні проблеми формування валютної політики

Сучасні проблеми формування валютної політики

Н. Е. Бодрова

У монографії розглянуто питання формування валютної політики країн. Досліджено основні форми й види валютної політики. Велику увагу приділено інструментам реалізації валютної політики і аналізу їх застосування в Україні, а також у зарубіжних країнах. Проведено аналіз режимів курсоутворення та ефективності використання валютних інтервенцій у процесі реалізації валютної політики.

Досліджено вплив макроекономічних факторів на зміну валютного курсу. Запропоновано метод визначення стратегічної динаміки величини валютного курсу для досягнення планових показників економічного розвитку країни в умовах переходу до інфляційного таргетування. Розглянуто ефективність застосування валютного кошика як перехідного етапу до гнучкого курсу.

Розглянуто проблеми формування структури золотовалютних резервів країни.

Монографію розраховано на студентів економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів магістратури, працівників банківських установ та науковців, які займаються проблематикою валютних відносин і валютної політики. 

Монографія: А-5 формату, 166 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Економіка підприємства (частина 1)

Економіка підприємства (частина 1)

П.М. Коюда, О.І. Горбач, М.Ю. Гвоздєва, О.В. Степанова

  Навчальний посібник (частина 1) написаний відповідно до програми дисципліни «Економіка підприємства» та згідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Посібник (частина 1) складається зі вступу, чотирьох розділів, які включають тринадцять тем лекційного матеріалу, тести, задачі, методичні вказівки для розв’язання задач, приклади розв’язання задач.

Поєднання теоретичної та практичної частини допоможе студентам в опануванні основних тем курсу. Даний посібник надає студентам можливість заздалегідь готуватися  до занять, виконувати розрахунки наведених задач згідно до рекомендацій щодо їх розв’язання, здійснювати самоконтроль за допомогою наведених тестів.

Розраховано на студентів, що вивчають дисципліну «Економіка підприємства», слухачів післядипломної освіти. Завдяки наявності  тестів та задач посібник може бути корисним викладачам цієї дисципліни.

 Начальний посібник: А-5 формату,198 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Русский язык. Пособие по научному стилю речи для иностранных студентов подготовительных факультетов

Русский язык. Пособие по научному стилю речи для иностранных студентов подготовительных факультетов

А. Ю. Боровая

Целью пособия является введение и активизация языкового материала научной речи (гуманитарный профиль, культурологическое направление), развитие навыков монологической и диалогической речи, чтения (изучающего и ознакомительного), формирование умений выделять главную, дополнительную и избыточную информацию с целью компрессии научных текстов.

Лексико-грамматический материал вводится на синтаксической основе через речевые образцы. Организация материала в пособии произведена с учетом тематико-ситуативной обусловленности, основных особенностей системной речи, взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности.

В пособие включены приложения, состоящие из текстов для конспектирования, иллюстративного материала к урокам.

Рекомендуется студентам-иностранцам подготовительного отделения гуманитарного направления смешанных групп, желающих изучить культурологию, искусство.

Данное пособие можно использовать для студентов, желающих изучать русский язык для расширения своих знаний и кругозора без последующего обучения в высших учебных заведениях на русском языке.

Учебное пособие: А-4 формата, 90 стр., русский язык, обложка мягкая

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

МАРКЕТИНГ ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

МАРКЕТИНГ ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Л. В. Соколова, Г.М. Верясова

Сучасні методи управління підприємством вимагають застосування нового набору якісних характеристик маркетингового менеджменту. Адаптація персоналу до мінливого бізнес-середовища потребує активного вивчення маркетингу. Реалізація такого підходу можлива на базі активних методів навчання у формі «кейс-стаді». Навчальний посібник містить теоретичний матеріал основних тем курсу «Маркетинг». Ситуаційні вправи у формі кейсів призначені для поглиблення та закріплення теоретичних знань з маркетингу, оволодіння практикою специфічних розрахунків із застосуванням маркетингової інформації, формування навичок з прийняття відповідних рішень у сфері розробки комплексу маркетингових заходів впливу на ринок. Окремим розділом подано проблемні питання розвитку маркетингу в Україні. Практикум маркетингу орієнтовано на поглиблення знань у практичній діяльності підприємства щодо різних аспектів маркетингової діяльності.

Для викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів та спеціалістів у сфері маркетингу підприємства.

Навчальний посібник: А-5 формату, 206 стор., українською мовою, обкладинка м’яка. 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Корректировочный курс грамматики (методические рекомендации и задания)

Корректировочный курс грамматики (методические рекомендации и задания)

О. В. Петрушова, И. И. Черненко

Пособие предназначено для иностранных студентов, поступающих на первый курс и не обучавшихся на подготовительном факультете. Его цель – систематизировать представления по основным грамматическим категориям русского языка, ввести некоторые понятия и сформировать умения и навыки работы с грамматическим материалом, необходимые при изучении основного курса.

Учебное пособие: А-5 формата, 104 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Учебное пособие по русскому языку. Научный стиль. Часть 1

Учебное пособие по русскому языку. Научный стиль. Часть 1

О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич

Данное  учебное пособие является частью учебного комплекса по научному стилю русского языка для иностранных студентов основных факультетов и предназначено для студентов технических специальностей.

     Пособие имеет в своем составе три части. Часть первая объединяет конструкции по основным темам научного стиля: определение предмета, классификация, состав и др. Часть вторая представляет системную работу с текстами. Часть третья содержит материал по обучению конспектированию лекций.

      Упражнения и тексты построены на материале математики, информатики, физики. Каждая тема включает самостоятельную работу двух уровней или тексты для самостоятельного чтения. В Приложении даны контрольные работы и сводная таблица окончаний падежей.

Учебное пособие: А-5 формата, 314 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Лингвострановедение

Лингвострановедение

Н.И. Ушакова

Учебные материалы и задания для студентов факультета иностранных языков.

Учебное пособие адресовано иностранным студентам-филологам старших курсов, изучающим русский язык как второй иностранный на факультете иностранных языков. Пособие обеспечивает формирование у иностранных учащихся умений интерпретации языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики, знакомит с лингвострановедческими характеристиками русских фразеологизмов, афоризмов, особенностями невербального общения.

Пособие может быть рекомендовано иностранным студентам старших курсов филологического и гуманитарного профиля, магистрантам, стажерам с целью совершенствования умений межкультурного общения и лингвострановедческого анализа текстов социокультурного характера.

Учебное пособие:  А-5 формат, 122 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Бази даних в інформаційних системах

Бази даних в інформаційних системах

За редакцією член- кореспондента НАПН України В.Ю. Бикова

Рекомендовано Вченою радою Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної Академії педагогічних наук України як навчальний посібник для студентів педагогічних університетів.

У навчальному посібнику база даних розглядається як складова інформаційної системи. Описана структура, функції й класифікація інформаційних систем, реляційна модель даних, порядок проектування баз даних інформаційних систем і особливості їх функціонування в мережах. Розглянуто повний цикл роботи з базами даних у середовищі Access 2007, починаючи з постановки завдання, розробки нескладної власної бази даних і закінчуючи імпортом-експортом даних і адмініструванням баз даних. Наведена технологія  й методика використання мови SQL для створення й роботи з простою базою даних. Розглянуті також основні відомості про систему керування базами даних MS SQL Server.

Навчальний посібник призначений для студентів  педагогічних університетів. Він може бути також корисним для студентів інших спеціальностей і вчителів інформатики.

Навчальний посібник: А-5 формату, 240 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи комп’ютерного дизайну

Основи комп’ютерного дизайну

І.І. Ключник, Ю.Є. Хорошайло, І.К. Сезонова

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

В посібнику розглядаються основні поняття дизайну, його еволюція, основи композиції, основи цифрової графіки, питання теорії кольору, типи і види шрифтів, а також програми для комп’ютерної графіки та їх використання для підготовки кваліфікованих спеціалістів для проектування та експлуатації сучасної побутової електронної апаратури.

Навчальний посібник: А-5 формату, 136 стор., українською мовою, обкладинка м’яка. 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи квантової механіки

Основи квантової  механіки

М.П. Кухтін, Ю.П. Мачехін, Е.І. Черняков

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Мікро- та наноелектроніка» та «Електронні пристрої та системи»

В даному посібнику викладено матеріал, передбачений програмою «Квантова механіка», математичний апарат і основні положення квантової механіки. За допомогою квантової теорії надано тлумачення квантово-механічних ефектів, розглянуто теорію атома та теорію випромінювання.

В посібнику наведено задачі з основних питань квантової механіки та лабораторні роботи з моделювання  квантово-механічних ефектів.

Посібник розрахований на студентів радіофізичних та радіоелектронних факультетів.

 

Навчальний посібник: А-5 формату, 194 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ моделей побутових електронних апаратів

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ моделей побутових електронних апаратів

І.І. Ключник, Ю.Є. Хорошайло, І.К. Сезонова

Рекомендовано Міністерством освіти і науки Украіни як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

Навчальний посібник «Аналіз і синтез побутових електронних апаратів» містить основи системного підходу при конструюванні і розробці побутових електронних апаратів, питання прогнозування на стадії прикладних досліджень, питання аналізу і синтезу аналогових і дискретних схем для побутової радіоелектронної апаратури. В посібнику розглянуто особливості аналізу цифрових схем і їхнє моделювання, особливості аналізу аналогових схем і їхнє моделювання, елементи теорії Марківських випадкових процесів, методи фізичного і математичного аналізу сучасної побутової електронної апаратури (ПЕА), основні визначення і поняття при синтезі синхронних автоматів, еквівалентні автомати,  мікропрограмний автомат з "твердою" і програмувальною  логікою, лічильники і дільники частоти, програмувальні інтегральні логічні схеми.

Навчальний посібник: А-5 формату, 132 стор., украінською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Системи стільникового рухомого радіозв’язку

Системи стільникового рухомого радіозв’язку

В.В. Ємельянов, І. В. Свид

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Телекомунікації»

У навчальному посібнику викладені принципи побудови та функціонування аналогових та цифрових систем стільникового рухомого радіозв’язку. Розглянуті основи організації множинного доступу з різним розділенням сигналів. Наведені технічні характеристики стандартів систем стільникового зв’язку з рухомими об’єктами. Викладена методика частотно-територіального планування та розрахунку основних параметрів мереж стільникового зв’язку.

При підготовці даного посібника основна увага була приділена доступності викладення різноманітного та складного матеріалу.

Навчальний посібник призначений для індивідуальної роботи студентів відповідних спеціальностей, а також може бути використаний при курсовому та дипломному проектуванні.

Навчальний посібник: А-5 формату, 336 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Основи схемотехніки. Частина 1

Основи схемотехніки. Частина 1

А.М. Зеленін, А.І. Костромицький, Д.В. Бондар

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом  підготовки «Телекомунікації»

У посібнику викладено основні відомості про повідомлення та сигнали в телекомунікаціях, пасивні та активні компоненти типових пристроїв телекомунікацій. Розглядаються базові схемотехнічні рішення, основні характеристики та параметри аналогових підсилювачів на дискретних елементах, принципи забезпечення цих параметрів та корекції частотних характеристик, особливості схемотехніки мікросхемних підсилювачів.

Рекомендується студентам усіх форм навчання спеціальностей напряму "Телекомунікації".

Навчальний посібник: А-5 формату, 332 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Искусство жить. Стихотворения, проза, рисунки

Искусство жить. Стихотворения, проза, рисунки

О.А. Бовкун

Книга предназначена для широкого круга читателей, неравнодушных к Прекрасному

Сборник стихов: А-5 формата, 32 стр.,  рус. и укр.  языки.  Обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології

Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології

В. В. Семенець, І. Ш. Невлюдов, В.А. Палагін

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Радіоелектронні апарати»

Викладено принципи створення МЕМС та основні відомості про технології їх виробництва, що дозволяють на єдиній кремнієвій підкладці виготовити мікромеханічні вузли та деталі, а також електронні системи обробки інформації та системи керування. Розглянуто масштабні та квантово-механічні ефекти, що проявляються в мікронному та  нанорозмірному діапазонах; електромеханічні аналогії, що забезпечують поліпшення електрофізичних та експлуатаційних характеристик виробів; можливості створення нових матеріалів із формуванням їхніх властивостей на атомно-молекулярному рівні, у тому числі інтелектуальних матеріалів; математичні моделі для проектування чутливих елементів датчиків, балок, мембран, зустрічно-штирьових резонансних систем та ін. Наведені відомості про конструктивні та технологічні рішення формування та самоскладання наноструктур, про інструментальні методи вивчення нанооб'єктів, технологічне обладнання, що використовується у виробництві.

Для студентів вузів за спеціальностями, пов'язаними з розробкою, виробництвом та  експлуатацією нової техніки. Може бути корисним магістрантам, аспірантам, а також фахівцям промисловості.

Підручник: А-5 формату, 416 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Введение в компьютерные системы автоматического управления

Введение в компьютерные системы автоматического управления

Н. В. Белова, Л.В. Ларченко, В. Г. Лобода

В учебном пособии рассмотрены вопросы построения линейных детерминированных систем автоматического управления с применением компьютера в контуре управления. В конспективной форме дан анализ и синтез таких систем.

Учебное пособие рассчитано на студентов радиоэлектронных специальностей высших учебных заведений.

Учебное пособие: А-5 формата, 78 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

О.В. Лаврухін, П.В. Долгополов, В.В. Петрушов, О.М. Ходаківський

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику «Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями» наведено коротку історію автоматизації технологічних процесів, класифікацію та принципи побудови інформаційних систем, склад їх забезпечуючої та функціональної частин.

Розглянуто АСК ВП УЗ, Аск пп уз та їх підсистеми, елементи електронного документообігу залізничного транспорту, закордонний досвід формування та експлуатації інформаційних систем залізничного транспорту, інформаційні системи взаємодії видів транспорту, систему EDIFACT, сучасні проблеми та перспективи розвитку інформатизації перевізного процесу.

Навчальний посібник: А-5 формату, 118 стор., українською мовою, обкладинка м’яка.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Математические основы управления и адаптации в телекоммуникационных системах

Математические основы управления и адаптации в телекоммуникационных системах

В. В. Поповский, В.Ф. Олейник

Учебник посвящен изложению математических основ, обеспечивающих синтез и анализ алгоритмов управления и адаптации в современных телекоммуникационных системах (ТКС). Данные алгоритмы все больше внедряются в современные телекоммуникационные технологии и во многом определяют эффективность ТКС. При изложении материала в качестве базовой методологии использована концепция TMN. Рассматриваются наиболее популярные технологии и свойства управления сетью (CMIP, SNMP, RMON, NetFlow). В качестве основной математической модели в задачах управления используются методы переменных состояния, что позволяет рекурсивно решать динамические задачи. При синтезе алгоритмов управления использована теорема о разделении. Более подробно проанализированы алгоритмы управления состоянием системы и наблюдением. Дается интерпретация применимости предложенных алгоритмов.

Исследуются методы формирования статистики, преодоления априорной неопределенности, сводящиеся к построению адаптивных, самоорганизующихся и самовосстанавливающихся алгоритмов, функционирующих как обучаемые системы. В качестве примера рассматриваются нейронные сети.

Большое внимание уделено теории и методам многофункциональных управляющих автоматов, являющихся адекватной моделью современным ТКС, так же представляющих собой автоматы. Подробно проанализированы сети Петри и Е-сети.

Рассмотрены проблемы и задачи управления базис-процессами при использовании виртуализации, grid-технологий, сервисно-ориентированных архитектур. Предпринята попытка увязать управление бизнес-процессами и телекоммуникационными сетями.

Авторы учебника — профессора вузов, в круг интересов которых входит тематика данного учебника. Учебник предназначен для студентов и аспирантов, обучающихся по направлению телекоммуникации.

Учебник:  А-5 формата, 362 стр., русский язык, обложка мягкая.

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter

Маршрутизація в мережах зв’язку

Маршрутизація в мережах зв’язку

А. А. Астраханцев, В. М. Безрук

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Телекомунікації»

Навчальний посібник містить узагальнений і систематизований від­по­відно до робочої програми дисципліни «Маршрутизація в мережах зв’язку» матеріал щодо алгоритмів і протоколів маршрутизації у різних типах проводових і безпроводових мереж зв’язку.

Для студентів технічних вузів.

Навчальний посібник: А-5 формату, 368 стор., українською мовою, обкладинка мяка.

 

Зміст

Поділитися у: Facebook В контакте Одноклассники Twitter
Новости
Образование-2016: В областях создадут школы-хабы, а правила поступления в вузы изменят

Будут действовать только сертификаты ВНО, полученные в 2016 году

В этом году украинское ...

Далее
Харьковские ученые получили Государственные премии

Президент Украины Петр Порошенко присудил Государственные премии выдающимся ученым Харьковщины

...

Далее
Кабмин принял постановление, обеспечивающее финансовую автономию вузов – Квит

Кабинет министров Украины поддержал постановление о порядке банковского обслуживания высших учебных ...

Далее
Реформы в образовании. С 1 сентября в харьковских вузах - академическая автономия

Предметы и преподавателей будут выбирать студенты, а количество специальностей на факультетах сократ...

Далее
В архив
© ООО «Компания СМИТ», 2003-2015. Все права защищены.